Trò chơi đánh trọng âm-nghe chuẩn và nói cũng hay

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Còn một phần mình muốn họi mọi người là mình có nên chia ngữ đoạn trong một câu hay một đoạn văn để đọc cho đúng ngữ điệu không ? Cái này là mình được học lí thuyết ở trong nhà trường còn ở ngoài thực tế thì mình chẳng biết nó như thế nào nữa ?
Nếu bạn nghe cái đoạn audio mình đăng thì sẽ thấy rất rõ ngữ điệu của câu ,mình thì biết nó như vây nhưng chưa bắt chiếc theo được,chắc phải dần dần.Ngữ điệu của câu liên quan tới các IK trong tiếng nga,có lẽ mình sẽ chuyển tới cả nhà phần này.Hi vọng sẽ không là lý thuyết mà cả nhà sẽ áp dụng được nó.
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Ngày nào cũng đánh chắc là trình độ sẽ lên thì phải, mình mới đánh thêm được 1 đoạn nữa.:D


Mã chèn diễn đàn :

В нача́ле ле́та 2004 го́да мне позвони́л Стив Джобс. За го́ды на́шего знако́мства с ним
периоди́чески случа́лись при́ступы дружелю́бия, осо́бенно когда́ он плани́ровал вы́пустить.но́вый проду́кт и хоте́л, что́бы я помести́л фо́то на обло́жку журна́ла Time и́ли рассказал́ о нови́нке по CNN, где я тогда́ труди́лся. Но поско́льку я бо́льше не рабо́тал ни там, ни там, Стив объявля́лся неча́сто. Мы поболта́ли про Институ́т А́спена, куда́ я неда́вно перешел рабо́тать,и я пригласи́л его́ вы́ступить с ре́чью в на́шем ле́тнем ла́гере в Колора́до. Стив отве́тил, что прие́дет с ра́достью, но рече́й говори́ть не бу́дет. Вме́сто э́того предложи́л пройти́сь и побесе́довать.

Мне э́то показа́лось стра́нным. Я еще не знал, что все серьезные разгово́ры Стив предпочита́ет вести́ во вре́мя до́лгих прогу́лок. Как вы́яснилось, он хоте́л, что́бы я написа́л его́ биогра́фию. У меня́ то́лько что вы́шла кни́га о Бенджа́мине Франкли́не, и я рабо́тал над сле́дующей — об Альбе́рте Э́йнштейне. Разуме́ется, я в шу́тку поинтересова́лся, счита́ет ли он себя́ прее́мником э́тих двух ге́ниев. Я полага́л, что карье́ра Джо́бса в са́мом разга́ре, что впереди́ нема́ло взле́тов и паде́ний, и отказа́лся. Отве́тил, что, мол, не сейча́с. Мо́жет, лет че́рез де́сять-два́дцать, когда́ он отойде́т от дел.

Мы познако́мились в 1984 году́, когда́ он прише́л в небоскреб Time & Lifeна обе́д с реда́кторами, что́бы прореклами́ровать свой но́вый Macintosh. Стив был, по обыкнове́нию,ре́зок: он обвини́л одно́го из на́ших журнали́стов в том, что тот раскры́л в свое́й статье́ фа́кты,о кото́рых Джобс предпоче́л бы умолча́ть. Но чем бо́льше мы обща́лись, тем бо́льше мне нра́вились его́ напо́р и эне́ргия, подчиня́ющая себе́ всё и вся. Мы подде́рживали отноше́ния и после́ того́, как Сти́ва вы́гнали из Apple. Собира́ясь яви́ть ми́ру очередно́й прое́кт, будь то компью́тер NeXTили фильм, сня́тый на сту́дии Pixar, он сно́ва обру́шивал на меня́ все свое́ обая́ние и приглаша́л в како́й-нибу́дь суши́ бар на Нижнем Манхэттене, что́бы сообщи́ть:продвига́емая нови́нка — лу́чшее из того́, что он когда́-ли́бо созда́л. И он мне нра́вился.

Когда́ Джобс вновь за́нял престо́л Apple, мы помести́ли его́ фо́то на обло́жку Time;вско́ре он пода́л неско́лько иде́й, свя́занных с на́шей се́рией стате́й о са́мых зна́чимых лю́дях столе́тия. Стив тогда́ уже запусти́л нашуме́вшую рекла́мную кампа́нию «Ду́май ина́че» с портре́тами не́которых из тех, о ком писа́ли и мы; ему́ бы́ло интере́сно проанализи́ровать влия́ние знамени́тостей на ход исто́рии.

Хоть я и отказа́лся написа́ть его́ биогра́фию, но мы периоди́чески созва́нивались. Как-то я спроси́л его́ в письме́, пра́вда ли, что, как рассказа́ла мне дочь, логоти́п Apple— знак уваже́ния Алану Тьюрингу, англи́йскому криптогра́фу и пионе́ру информа́тики, кото́рый в го́ды второ́й мирово́й войны́ взла́мывал неме́цкие ши́фры. Жи́знь компью́терного ге́ния зако́нчилась траги́чески: в 1954 году́ он поко́нчил с собо́й — съе́л я́блоко, начи́ненное циани́дом. Стив отве́тил, что был бы рад, е́сли бы так и бы́ло, но э́то не пришло́ ему́ в голову́. Так ме́жду на́ми завяза́лась перепи́ска об исто́рии созда́ния Apple; я начал потихо́ньку собира́ть материа́л на слу́чай, е́сли когда́-нибу́дь все́-таки возьму́сь за биогра́фию Джо́бса. Когда́ вы́шла моя́ кни́га об Эйнштейне, Стив прие́хал на презента́цию в Пало-Альто, улучи́в моме́нт, отве́л меня́ в сторо́нку и сно́ва предложи́л написа́ть о нем.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Nhất trí với tieng nga 99%, trừ 2 chỗ: Фрáнклине và криптóграфу.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ Le Thai Ky

Hoá ra cháu đọc vẫn chưa kỹ. Đằng nào cũng mất công gõ, sao chú không cho ё luôn đi mà để e khiến các bạn mới học tiếng Nga có thể nhầm?
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
tiengnga quả là giỏi, chỉ còn sót một từ nữa начи́ненное
Bác lại quá khen cháu rội ạ, cháu vẫn phải tra từ điển đấy ạ. Cháu đang định đánh hết trọng âm cuốn sách 400 này để bạn nào thích luyện đọc thì cũng có thể sử dụng được.Với lại cũng tận dụng thời cơ để cả nhà cùng đọc về Steve Jobs nữa ạ.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ tieng nga

Mình quá là phục tình yêu tiếng Nga và tinh thần lao động hăng say của bạn. Không phải người Nga nào cũng luôn nói đúng trọng âm, nhất lại là phải nói thật chuẩn ngữ pháp. Khoảng 1/2 số người Nga nói обеспечение thành обеспечение, chừng 1/3 người Nga nói приведённый thành приведенный, và rất nhiều người Nga lúng túng khi được hỏi: “Số nhiều của từ торт là торты, торты hay торта?”.
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Có cái này cho các bạn luyện nè : Mình mất 5 phút từ này để có thể đọc BÌNH THƯỜNG ( 5 phút là với 3 đứa Nga ngồi cạnh và chỉnh từng tý một nhé :14.jpg: Chứ 1 mình khi khó hơn :19.jpg:
изподВЫподверта ( chữ E HƠI HƠI nhấn 1 chút )
сирЕневенький
Còn cái này hay nữa nè :14.jpg::14.jpg:
Ехал Грека через реку, видеть Грека в реке рак. сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку цап.
MỜi các cao thủ võ lâm tiếng Nga đọc và HỌC THUỘC sao cho đọc ko vấp :14.jpg::14.jpg: Không đọc được ko sao nhé, chính bọn Nga còn khó cơ mà :30.jpg::30.jpg:
Nếu thích hơn nữa thì mình sẽ đăng thệm Cơ mà cái này dễ nhất rồi :13.jpg:
 

Tolyale

Thành viên thân thiết
Наш Друг
@ tieng nga

Mình quá là phục tình yêu tiếng Nga và tinh thần lao động hăng say của bạn. Không phải người Nga nào cũng luôn nói đúng trọng âm, nhất lại là phải nói thật chuẩn ngữ pháp. Khoảng 1/2 số người Nga nói обеспечение thành обеспечение, chừng 1/3 người Nga nói приведённый thành приведенный, và rất nhiều người Nga lúng túng khi được hỏi: “Số nhiều của từ торт là торты, торты hay торта?”.
тОрты=)
Có cây Nga thế này khi mình cũng tham gia nói 1 bài cho xôm nhà cửa nhỉ . Bạn rảnh nghe giùm mình và sửa được ko :1.jpg: . CƠ mà nghe buồn cười lắm :10.jpg::10.jpg: nên vẫn bị стесняться перед не знакомыми :10.jpg:
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ Tolyale

Bạn đã thấy đứa bé nào mới biết ngồi bỗng đứng vụt dậy chạy thoăn thoắt chưa? Bạn đã chứng kiến học sinh nào giỏi đến mức không bao giờ bó tay trước bất kỳ bài toán nào chưa? Theo bạn thì liệu có người nào không biết bơi đột ngột bị quẳng xuống biển bỗng bơi thành thạo như vận động viên chưa?

Chắc chắn là không có và không thể có. Đến kim cương cũng còn có vết cơ mà!

Bạn đừng nên sợ sai. Ai mà chả sai, đến GS TS tiếng Việt đôi khi vẫn nói sai tiếng Việt. Mà tất cả chúng ta đều nói không đúng tiếng Việt chuẩn. Tiếng Việt chuẩn là thứ tiếng Việt mà các GV người Việt dạy cho sv Tây – khi dạy cho người ngoại quốc thì họ phải nhớ nói thật chuẩn (giọng Bắc, các âm r, d, gi, ch, tr, x, s…phải nói như người miền Trung), nhưng vừa hết giờ, ra đến hành lang là họ lại nói tiếng Việt…không chuẩn rồi!

Tóm lại là bạn cứ mạnh dạn nói rồi đưa lên đây, mọi người sẽ sẵn sàng góp ý cho bạn.
 
Top