Trò chơi đánh trọng âm-nghe chuẩn và nói cũng hay

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
@ Hứa Nhất Thiên
Sự mạnh dạn của bạn rất đáng khích lệ và đây cũng là một điều rất cần khi học ngoại ngữ .
Còn phần nói của bạn thì mình chỉ nghe một đoạn, quả là có khá hơn và giống tiếng Nga hơn bạn tiengnga , nghe được nhiều từ hơn . Tuy vậy cũng có các lỗi tương tự, bạn Masha nói rồi, mình không nhắc lại . Tiếng Nga khác tiếng Việt ở chỗ bạn phải phát âm đủ các chữ cái, kể cả phụ âm, người Việt thường nuốt phụ âm ở cuối từ vì đặc điểm tiếng Việt và hay nhấn trọng âm vào cuối từ .
Và nhớ rằng: Chậm nhưng chắc- Тише едешь – дальше будешь!
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Рассказываю вам о некоторых вещах, которые уже стали достоянием истории и не касаются нынешних руководителей Вьетнама. Кроме того, уверенa, что среди этих вещей будут детали, которые до сих пор неизвестны советским и российским историкам-вьетнамистам.


У Хо Ши Мина (p. 1890) были три ближайших соратника – Чыонг Тинь (p. 1908), Во Нгуен Зиап (p. 1911) и Фам Ван Донг (p. 1906). Они были наиболее образованными людьми среди вьетнамских руководителей первого поколения – Во Нгуен Зиап окончил юридический факультет ханойского университета, а Чыонг Тинь и Фам Ван Донг – колледжи. Все трое почти в совершенстве владели французским, как и сам Хо Ши Мин.

И все они, как и сам Хо Ши Мин, были не из бедных семей, иначе не смогли бы получить хорошее образование. Чыонг Тинь – cын помещика в провинции Намдинь (90 км к югу от Ханоя), Во Нгуен Зиап родом из провинции Куангбинь (чуть севернее 17 параллели), а Фам Ван Донг – из провинции Куанг-нгай (чуть ниже Хойана).

Чыонг Тинь (отец архитекторши – автора Crazy House в Далате) до 1957 г был генсеком партии (Хо Ши Мин был председателем партии и президентом республики). Он был главным теоретиком партии, его роль в партии примерно такая же, что и роль Суслова в Брежневские времена. Сам его псевдоним Чыонг Тинь (буквально: длинный [продолжительный] поход) говорит о его прокитайских наклонностях (поход Красной Армии Китая в 30-х годах был перведен на русский как “Великий поход”, однако на китайcком – “Длинный поход”). Чыонг Тинь был cлишком аккуратным человеком, ко всему скрупулезно относился, Фам Ван Донг отличался мягким характером и сдержанностью, а Во Нгуен Зиапа выделяла решительность, скрытая за общительностью интеллигента. Этими тремья людьми умело руководил мудрейший Хо Ши Мин. Он к ним относился одновременно и нежно, и властно, как старший брат к своим младшим братьям, а они его уважали, любили и немного боялись, как подобает младшим братьям. Вот вам семейный фактор.
Проверьте мне, пожалуйста.
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
cám ơn bạn @Masha về đoạn văn và những thông tin bổ ích nhưng do là đang chơi đánh trọng âm(không tra từ điển) thì cũng cần có ít nhất một cái gì đó để căn cứ,nếu không thì sẽ dễ là phỏng đoàn,trong trường hợp này là 1 đoạn audio của đoạn văn vì chúng ta chưa có quy tắc để đánh trọng âm .Hi vọng sau trò chơi này cả nhà mình sẽ tìm ra được một vài quy tắc nào đó.
Mình đã từng hỏi nhiều bạn ,thầy cô ...về quy luật trọng âm nhưng câu trả lời chưa làm mình thoả mãn vì vậy mới liều lĩnh lập ra cái này.Mình có niềm tin là chắc chắn có quy luật nào đó trong những cái tưởng như không có quy tắc gì hoặc là có nhưng không ai để ý.
và đây là thành quả của mình(dựa vào kigh nghiệm và có tra từ điển) nhất sau khi đánh cái này xong thì đã có 1 thể tổng kếl lại được vài quy luật(có thể là không đúng cho tất cả nhưng chắc là đa số)
-Những tư giống đực chỉ người (nghề nghiệp) có đuôi -тель thì có trọng âm không đổi ,rơi ngay vào âm tiết đứng trước Руководитель,Учитель,Преподаватель....
-trọng âm rơi ngay vào âm tiết đứng trươc những từ có đuôi này -ие/ия
-Một số quy tắc khác với tính từ .....

Và mình cam đoan là nếu làm việc này thường xuyên thì viẹc biết trọng âm từ nắm ở đâu là không khó, còn nói hay thì phải luyện thêm hehe cái này thì mình cũng đang tự luyện.


Расска́зываю вам о не́которых веща́х, кото́рые уже ста́ли достоя́нием исто́рии и не каса́ются ны́нешних руководи́телей Вьетна́ма. Кро́ме того́, уве́ренa, что среди́ э́тих веще́й бу́дут дета́ли, кото́рые до сих пор неизве́стны сове́тским и росси́йским исто́рикам-вьетнами́стам.

У Хо Ши Ми́на (p. 1890) бы́ли три ближа́йших сора́тника – Чыонг Тинь (p. 1908), Во Нгуен Зиап (p. 1911) и Фам Ван Донг (p. 1906). Они́ бы́ли наибо́лее образо́ванными людьми́ среди́ вьетна́мских руководи́телей пе́рвого поколе́ния – Во Нгуен Зиап око́нчил юриди́ческий факульте́т хано́йского университе́та, а Чыонг Тинь и Фам Ван Донг – колле́джи. Все тро́е почти́ в соверше́нстве владе́ли францу́зским, как и сам Хо Ши Мин.

И все они́, как и сам Хо Ши Мин, бы́ли не из бе́дных семе́й, ина́че не смо́гли бы получи́ть хоро́шее образова́ние. Чыонг Тинь – cын поме́щика в прови́нции Намдинь (90 км к югу от Ханоя), Во Нгуен Зиап родо́м из прови́нции Куа́нгбинь (чуть севе́рнее 17 паралле́ли), а Фам Ван Донг – из прови́нции Куанг-нгай (чуть ни́же Хо́йана).

Чыонг Тинь (оте́ц архите́кторши – а́втора CrazyHouse в Дала́те) до 1957 г был генсе́ком па́ртии (Хо Ши Мин был председа́телем па́ртии и президе́нтом респу́блики). Он был гла́вным теоре́тиком па́ртии, его роль в па́ртии приме́рно така́я же, что и роль Сусло́ва в Брежне́вские времена́. Сам его́ псевдони́м Чыонг Тинь (буква́льно: дли́нный [продолжи́тельный] похо́д) говори́т о его́ прокита́йских накло́нностях (похо́д Красно́й А́́рмии Кита́я в 30-х года́х был перве́ден на ру́сский как “Вели́кий похо́д”, одна́ко на кита́йcком – “Дли́нный поход́”). Чыонг Тинь был cли́шком аккура́тным челове́ком, ко всему́ скрупулезно относи́лся, Фам Ван Донг отлича́лся мя́гким хара́ктером и сде́ржанностью, а Во Нгуен Зиапа выделя́ла реши́тельность, скры́тая за общи́тельностью интеллиге́нта. Э́тими тремья́ людьми́ умело́ руководи́л мудре́йший Хо Ши Мин. Он к ним относи́лся одновре́менно и не́жно, и вла́стно, как ста́рший брат к свои́м мла́дшим бра́тьям, а они́ его́ уважа́ли, люби́ли и немно́го боя́лись, как подоба́ет мла́дшим бра́тьям. Вот вам семе́йный фа́ктор.

n
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ Hồng Nhung

Дорогая, тобою допущены ошибки в следующих словах: нынешних, среди, историкам, Суслова, Брежневские, псевдоним, относился.

Я, в свою очередь, допустила ошибку в слове “тремя”.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
@ tieng nga

Theo mình thì các quy tắc về trọng âm chỉ áp dụng được cho một số tương đối hạn chế (dưới 1/3 số từ), đối với phần lớn số từ tiếng Nga còn lại thì không thể tìm được quy luật nào cả, vì thế không nên изобретать велосипед – tóm lại là chúng ta nên học thuộc chứ không nên đoán.

Mình đưa một đoạn văn không có dấu trọng âm để mọi người tự kiểm tra xem mình nắm chắc trọng âm các từ đến đâu thôi, trong trường hợp này vị trọng tài công minh có tên là “từ điển”. Chứ còn dựa vào một đoạn audio để đoán trọng âm thì dễ xảy ra hiện tượng như sau: người đọc đọc từ “книга” với trọng âm ở “a” (đọc sai) người chơi đánh trọng âm vào chữ “и” (tức là đúng), nhưng lại…sai so với đề bài (cách đọc trong đoạn audio)!
 

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
@ Hồng Nhung

Дорогая, тобою допущены ошибки в следующих словах: нынешних, среди, историкам, Суслова, Брежневские, псевдоним, относился.

Я, в свою очередь, допустила ошибку в слове “тремя”.
Các bạn giỏi lắm, chỉ còn một từ nữa : Рассказываю вам о некоторых вещах
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Hihi, cái từ вещах này cháu cũng nghi là trọng âm ở chữ “a” vì cháu vẫn quen nói thế, nhưng lần mò các loại từ điển không tìm thấy bằng chứng chắc chắn nên không dám ho he gì về nó.
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник

Le Thai Ky

Thành viên thân thiết
Наш Друг
cám ơn bạn @Masha về đoạn văn và những thông tin bổ ích nhưng do là đang chơi đánh trọng âm(không tra từ điển) thì cũng cần có ít nhất một cái gì đó để căn cứ,nếu không thì sẽ dễ là phỏng đoàn,trong trường hợp này là 1 đoạn audio của đoạn văn vì chúng ta chưa có quy tắc để đánh trọng âm .Hi vọng sau trò chơi này cả nhà mình sẽ tìm ra được một vài quy tắc nào đó.
Mình đã từng hỏi nhiều bạn ,thầy cô ...về quy luật trọng âm nhưng câu trả lời chưa làm mình thoả mãn vì vậy mới liều lĩnh lập ra cái này.Mình có niềm tin là chắc chắn có quy luật nào đó trong những cái tưởng như không có quy tắc gì hoặc là có nhưng không ai để ý.
và đây là thành quả của mình(dựa vào kigh nghiệm và có tra từ điển) nhất sau khi đánh cái này xong thì đã có 1 thể tổng kếl lại được vài quy luật(có thể là không đúng cho tất cả nhưng chắc là đa số)
-Những tư giống đực chỉ người (nghề nghiệp) có đuôi -тель thì có trọng âm không đổi ,rơi ngay vào âm tiết đứng trước Руководитель,Учитель,Преподаватель....
-trọng âm rơi ngay vào âm tiết đứng trươc những từ có đuôi này -ие/ия
-Một số quy tắc khác với tính từ .....

Và mình cam đoan là nếu làm việc này thường xuyên thì viẹc biết trọng âm từ nắm ở đâu là không khó, còn nói hay thì phải luyện thêm hehe cái này thì mình cũng đang tự luyện.


Расска́зываю вам о не́которых веща́х, кото́рые уже ста́ли достоя́нием исто́рии и не каса́ются ны́нешних руководи́телей Вьетна́ма. Кро́ме того́, уве́ренa, что среди́ э́тих веще́й бу́дут дета́ли, кото́рые до сих пор неизве́стны сове́тским и росси́йским исто́рикам-вьетнами́стам.

У Хо Ши Ми́на (p. 1890) бы́ли три ближа́йших сора́тника – Чыонг Тинь (p. 1908), Во Нгуен Зиап (p. 1911) и Фам Ван Донг (p. 1906). Они́ бы́ли наибо́лее образо́ванными людьми́ среди́ вьетна́мских руководи́телей пе́рвого поколе́ния – Во Нгуен Зиап око́нчил юриди́ческий факульте́т хано́йского университе́та, а Чыонг Тинь и Фам Ван Донг – колле́джи. Все тро́е почти́ в соверше́нстве владе́ли францу́зским, как и сам Хо Ши Мин.

И все они́, как и сам Хо Ши Мин, бы́ли не из бе́дных семе́й, ина́че не смо́гли бы получи́ть хоро́шее образова́ние. Чыонг Тинь – cын поме́щика в прови́нции Намдинь (90 км к югу от Ханоя), Во Нгуен Зиап родо́м из прови́нции Куа́нгбинь (чуть севе́рнее 17 паралле́ли), а Фам Ван Донг – из прови́нции Куанг-нгай (чуть ни́же Хо́йана).

Чыонг Тинь (оте́ц архите́кторши – а́втора CrazyHouse в Дала́те) до 1957 г был генсе́ком па́ртии (Хо Ши Мин был председа́телем па́ртии и президе́нтом респу́блики). Он был гла́вным теоре́тиком па́ртии, его роль в па́ртии приме́рно така́я же, что и роль Сусло́ва в Брежне́вские времена́. Сам его́ псевдони́м Чыонг Тинь (буква́льно: дли́нный [продолжи́тельный] похо́д) говори́т о его́ прокита́йских накло́нностях (похо́д Красно́й А́́рмии Кита́я в 30-х года́х был перве́ден на ру́сский как “Вели́кий похо́д”, одна́ко на кита́йcком – “Дли́нный поход́”). Чыонг Тинь был cли́шком аккура́тным челове́ком, ко всему́ скрупулезно относи́лся, Фам Ван Донг отлича́лся мя́гким хара́ктером и сде́ржанностью, а Во Нгуен Зиапа выделя́ла реши́тельность, скры́тая за общи́тельностью интеллиге́нта. Э́тими тремья́ людьми́ умело́ руководи́л мудре́йший Хо Ши Мин. Он к ним относи́лся одновре́менно и не́жно, и вла́стно, как ста́рший брат к свои́м мла́дшим бра́тьям, а они́ его́ уважа́ли, люби́ли и немно́го боя́лись, как подоба́ет мла́дшим бра́тьям. Вот вам семе́йный фа́ктор.

n
Tốt lắm, bạn hầu như đúng hoàn toàn, duy chỉ còn một vài chỗ chưa đúng hoặc chưa có mình chỉnh lại nhé :
Расска́зываю вам о не́которых веща́х, кото́рые уже ста́ли достоя́нием исто́рии и не каса́ются ны́нешних руководи́телей Вьетна́ма. Кро́ме того́, уве́ренa, что среди́ э́тих веще́й бу́дут дета́ли, кото́рые до сих пор неизве́стны сове́тским и росси́йским исто́рикам-вьетнами́стам.
У Хо Ши Ми́на (p. 1890) бы́ли три ближа́йших сора́тника – Чыонг Тинь (p. 1908), Во Нгуен Зиап (p. 1911) и Фам Ван Донг (p. 1906). Они́ бы́ли наибо́лее образо́ванными людьми́ среди́ вьетна́мских руководи́телей пе́рвого поколе́ния – Во Нгуен Зиап око́нчил юриди́ческий факульте́т хано́йского университе́та, а Чыонг Тинь и Фам Ван Донг – колле́джи. Все тро́е почти́ в соверше́нстве владе́ли францу́зским, как и сам Хо Ши Мин.

И все они́, как и сам Хо Ши Мин, бы́ли не из бе́дных семе́й, ина́че не смо́гли бы получи́ть хоро́шее образова́ние. Чыонг Тинь – cын поме́щика в прови́нции Намдинь (90 км к югу от Ханоя), Во Нгуен Зиап родо́м из прови́нции Куа́нгбинь (чуть севе́рнее 17 паралле́ли), а Фам Ван Донг – из прови́нции Куанг-нгай (чуть ни́же Хо́йана).


Чыонг Тинь (оте́ц архите́кторши – а́втора CrazyHouse в Дала́те) до 1957 г был генсе́ком па́ртии (Хо Ши Мин был председа́телем па́ртии и президе́нтом респу́блики). Он был гла́вным теоре́тиком па́ртии, его роль в па́ртии приме́рно така́я же, что и роль Сусло́ва в Брежне́вские времена́. Сам его́ псевдони́м Чыонг Тинь (буква́льно: дли́нный [продолжи́тельный] похо́д) говори́т о его́ прокита́йских накло́нностях (похо́д Красно́й А́́рмии Кита́я в 30-х года́х был переве́ден на ру́сский как “Вели́кий похо́д”, одна́ко на кита́йcком – “Дли́нный поход́”). Чыонг Тинь был cли́шком аккура́тным челове́ком, ко всему́ скрупулёзно относи́лся, Фам Ван Донг отлича́лся мя́гким хара́ктером и сде́ржанностью, а Во Нгуен Зиапа выделя́ла реши́тельность, скры́тая за общи́тельностью интеллиге́нта. Э́тими тремья́ людьми́ умело́ руководи́л мудре́йший Хо Ши Мин. Он к ним относи́лся одновре́менно и не́жно, и вла́стно, как ста́рший брат к свои́м мла́дшим бра́тьям, а они́ его́ уважа́ли, люби́ли и немно́го боя́лись, как подоба́ет мла́дшим бра́тьям. Вот вам семе́йный фа́ктор.
 
Chỉnh sửa cuối:

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Trọng âm trong tiếng Nga cực kỳ quan trọng. Những từ dài như “нефтедобывающая промышленность”, “сельскохозяйственное производство” v.v…thì chả mấy khi người Nga nói đầy đủ các âm (phần đuôi từ chỉ nghe thấy “xì-xì” hoặc “xì-xồ”) nhưng những người khác vẫn hiểu vì họ nói đúng trọng âm.

Đôi khi nói sai trọng âm hoặc phát âm không chuẩn có thể dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Có lần trường mình tổ chức cuộc gặp mặt giữa ban lãnh đạo của trường với các sinh viên và nghiên cứu sinh ngoại quốc, một chú ncs VN đứng dậy phát biểu: “…Путин – известный политический деятель” làm tất cả mọi người Nga có mặt cười rộ. Đương nhiên là chú ấy không hiểu tại sao người Nga cười, mình thì hiểu: chú ấy phát âm từ “деятель” (nhà hoạt động) thành “дятел” (chim gõ kiến)!
 
Top