Mẫu câu xã giao thông dụng

TiengNga.net

Quản trị viên
Супер-Модератор
ĐỒNG THUẬN HOẶC KHƯỚC TỪ

—>Согласие:đồng ýДа. Верно. Vâng.chính xác
Да, действительно.Vâng,thật vậy
Все в порядке.Đươc rồi,tất cả đều ổn
Я в этом абсолютно уверен.Tôi hoàn toàn đồng ý về vấn vấn đề này
Хорошо. Понятно.Được.Tất nhiên (đương nhiên)
Ладно, хорошо.Tốt
Очень хорошо.Rất tốt
Это хорошая идея.Ý kiến hay
Я с Вами полностью согласен.Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn
С удовольствием.Đồng ý(với ý vui vẻ,hài lòng)
В этом что-то есть.Có điều gì đó trong vấn đề này.
Не возражаю.Tôi đồng ý
Я согласен с Вами.Tôi đồng ý với bạn
Конечно.Tất nhiên rồi —>Несогласие:không đồng ý
Нет. Это не так.Không.không phải thế,không đúng
Конечно, нет.Tất nhiên là không
Я не согласен с Вами.Tôi không đồng ý với bạn
У меня другое мнение.Tôi có ý kiến khác
По-моему, Вы ошибаетесь.Theo tôi,bạn đã sai
Я так не думаю.Tôi không nghĩ như thế
Ни за что на свете!Không đời nào,không bao giờ
Вы ошибаетесь.Bạn sai
Нет, я не могу сказать Вам это.Không,tôi không thể nói cho bạn về điều đó
Я против. Tôi phản đối
Я другого (хорошего, высокого) мнения об этом.Tôi có ý kiến khác( hay) về vấn đề này

Phản hồi nhanh qua Facebook : Đường dẫn đến bài viết gốc tại Trang chủ cũ
 

TiengNga.net

Quản trị viên
Супер-Модератор
Đăng bởi: Ngoc Ahn 20 Tháng Ba 2014 trong mục Tiếng Nga giao tiếp, Tiếng Nga hàng ngày Một bình luận
 • Можете уделить мне минутку? - Anh/chị có thể dành cho tôi vài phút được không? (Can you spare me a moment?)
 • Можешь оказать мне услугу? – Anh/ chị có thể giúp tôi một việc được không? (Could you do me a favor?)
 • Не возражаете, если я закурю? - Anh/ chị không phiền nếu tôi hút thuốc chứ? ( Do you mind my smoking?)
 • Не принимай это близко к сердцу - Đừng để bụng/ Đừng bận tâm ( Don’t take it to heart)
 • Не стоит благодарности – Không đáng gì đâu. (Don’t mention it)
 • Не обращай внимания, это ерунда – Đừng để ý, chuyện vớ vẩn ấy mà. (Forget it)
 • Желаю хорошо провести время – Chúc anh/ chị có khoảng thời gian vui vẻ nhé. (Have a good time)
 • Как всё прошло? - Mọi chuyện sao rồi? (How did it work out? )
 • Как Вам здесь нравится? – Anh/Chị có thích ở đây không? (How do you like it here? )
 • Ну как? – Thế nào rồi? (How was it? )
 • Прошу прощения – Xin thứ lỗi (I beg your pardon)
 • Я не хотел ничего дурного – Tôi không có ý gì xấu đâu. (I meant well / I meant no harm)
 • Это было бы очень добро с Вашей стороны – Anh/chị thật tốt. (It would be very kind of you)
 • Не беспокойся, это не важно – Khỏi lo, không có gì quan trọng đâu. (Never mind)
 • Не переживай, не забивай голову – Thoải mái đi, không cần mệt đầu vì chuyện đó. (Take it easy)
 • Всё равно спасибо – Dù sao cũng cảm ơn nhé! (Thank you anyway)
 • Заранее спасибо – Cảm ơn trước nhé. (Thank you in advance)
 • Чем могу быть полезен? – Tôi có thể giúp gì cho anh/chị? (What can I do for you?)
 • Что он за человек? – Anh ấy là người thế nào? (What kind of man is he? )
 • Что мне делать? – Tôi phải làm gì bây giờ? (What shall I do?)
 • Что происходит? – Chuyện gì đang xảy ra vậy? (What’s happening? )
 • В чём дело?/ В чём проблема? - Có vấn đề gì vậy? (What’s the matter?/ What’s the trouble? )Đường dẫn đến bài viết gốc tại Trang chủ cũ
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
BIỂU ĐẠT SỰ KHÔNG BẰNG LÒNG

Thoáng thấy một bé rất xinh
Chạy lại bắt chuyện xưng mình với ta
Trời ơi thật quá phũ mà
Trúng ngay bà chị năm ba
Nghe nói giữ nhất khoa nga trường này
Bà chị mới bảo:” ê mày “
Tiếng nga nếu biết nói ngay không ăn đòn
Thằng bé mồm há mắt tròn

Em vừa mới học vẫn còn nhớ đây

1.В этом (не) моя вина
2.Как всегда винова тстрелочник
3.Не по моей вине всё это произошло
4.Вы сваливаете с больной головы на здоровую.
5.Вы ищете козла отпущения.
6.Нашли край него (кого бить)!


Forum em lập sẵn rồi
Nếu không biết nghĩa hỏi thôi chị à
Bà chị mới cười haha

Cu em thích đấu chị là chiến luôn
Nói ra thì chớ có buồn
Chị mà đã kể cả tuần chưa xong

1.Я, мы + действительно (не) виноват(а, ы). / (не) беру вину на себя./ (не) признаю свою вину.(не) виню себя./(не) отрицаю свою вину./(не) провинился(лась, лись) перед вами./(не) повинен в этом.

2.Я + обещаю не делать этого./не буду больше./даю обещание (честное блаГородноеслово) ./клянусь./зарекаюсь делать это./дал(а) зарок./обязуюсь не подводить вас (тебя) больше/уверяю вас (тебя), что это не повторится

Chú em cũng đừng có lo
Chị đây sẽ giải thích cho mỗi ngày
Vấn đề là phải hăng say
Ấn like là phải mạnh tay nhiều vào


1.Я (Он /она) + сердит(а) (на кого, что) на (вас) . . ./зол (зла) на кого-то из (нас) . ./недоволен(льна) (ке.м, че.м) (вашим) (поведением)./раздражён( а)./возмущён(а)./взбешён(а) .
2.Он (она) + раздражается (из-за чего, кого) из-за (вaших)(слов)./раздражает (кого, че.м) меня своим молчанием
3.Я + сержусь (на кого) на (вас, тебя) (из-за чего) из-за(вашего опоздания).
4.Я+ возмущаюсь (ке.м, че.м) (тобой, твоим ответом)./не прощу тебе этого
5.Он (она) +в раздражённом состоянии (от кого, чего) от ваших слов./в гневе/в раздражении/в злобе .
6.Он (она)+ в бешенстве./в негодовании./вне себя от (кого, чего) от известия
7.Он (она) +злится ( на кого, что) ( за что) на (него) за (грубость)./разъяряетсяjразъярился(лась) на (него) из-за(его невнимания)./злобствует (из-за чего) из-за (его глупости)./приходит в ярость (в бешенство)./распаляется./кипятится.
8.Он (она) + теряетjпотерял(а) терпение./вышел(шла) из терпения (из себя)./дошёл(шла) /до белого каления./вне себя от гнева (злобы)
9.Моё терпение лопнуло.
10.У меня не хватает (не хватило) терпения.
11.Мне хочется рвать и метать./метать громы и молнии
12.Как я зол (зла)!
13.Я так зол (зла)!
14.Какой(ая) (я) злой(ая)
15.Я такой(ая) злой(ая)!
16.Нет слов, чтобы сказать всё, что я думаю.
17.Хочется рвать и метать!
18.Можно лопнуть от злости
19.Он (она) как тигр в клетке.
19.Вы (ты) огорчаете(ешь) меня вашими словами./раздражаете( ешь) . . ./нервируете( ешь) . . ./оскорбляете( ешь) /сердите(ишь) . . . Вы (ты) злите( ишь) . . ./возмущаете( ешь) . . ./ приводите(ишь) в бешенство . . /бесите( ишь) . . /выводите(ишъ) из себя.
20.Меня + выводит из себя./раздражает(ют) (кто, что) (ваш тон), ваши слова./возмущает( ют) . . ./оскорбляет( ют) . . ./злит(ят) . . ./возмущает( ют) . . .сердит(ят) . . ./бесит(ят) . . ./приводит(ят) в бешенство


20.Мне надоело слушать (тебя) (спорить с тобой).
21.Он (она) + бранится (с кем, из-за чего) с (ней) из-за (денег)./ругается . . ./негодует./скандалит (из-за чего) из-за (аварии)./буйствует./буянит./бушует./спустил(а) всех собак (па кого) на (них)./кричит./ворчит./капризничает.
22.Ему (ей) + задали взбучку./намылили голову.
23. На него/(на неё) спустили всех собак./затаили зуб .


24.Ты +виноват(а, ы) (в чём.) в том, что . . ./виновен(на, ны)./кругом виноват(а, ы)./повинен в . . ./обвинён(а, ы)./виновник(ца, ки) происшествия (аварии)./действуешъ(ете) мне на нервы./преступник(ца)./nраво нарушитель( ница)./нарушитель (nорядка)./нарушил(а) nорядок./совершил nрестуnление./nро винился ./отклонился о т правила./не выnолнил данного слова./не сделал то, что обещал./не признаёшъ закона
25.Меня,(тебя, вас,его, её, их) + обвиняют (в чём.) в том, что . . ./укоряют . . ./уnрекают . . ./обличают . . ./порицают (за что) за то, что . . ./критикуют . . ./винят (за что) (в чём.) . •/делают виновным (виноватым) (за что) . . /разоблачают . .
26.Мне(, тебевам, ему. её, им ) +ставят в вину ( что) то, что . . ./nриnисывают вину./nредъявляют обвинение (в чём.) в том, что . . ./инкриминируют (что) то, что . . .
27.На меня,(на тебя,на него,на неё,на вас,на них ) + валят вину (за что) за то, что . . ./свалили вину./повесили дело (обвинение).
28.По моей,(по твоей,по его,по её,по нашей,по вашей,по их ) + вине +убиты (погибли) люди./не сделано всё вовремя./произошла авария


Hôm nay có vậy thôi em
Chị đây chỉ muốn thử xem thế nào
Chị nói phải nhớ kỹ vào
Xem cho kỹ mặt chớ lao vào bừa
Thưa chị em sẽ xin chừa

Hẹn chị hôm khác em cưa chị liền :D
 

tieng nga

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Ad ta làm thơ quá tuyệt vời
Tớ đây chỉ biết cảm phục thôi
Bài học thành văn vừa dễ hiểu
Vừa chơi vừa học khá mấy hồi

Em thì khổ cái thơ ca
Lâu lâu làm phát ngâm nga bớt sầu
 
Top