Đã trả lời Cách chuyển tự tên riêng từ tiếng Việt sang tiếng Nga.

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Em thấy Duy/Huy trong đơn vị em đều được viết là Зуй, còn lí do thì là do nó trùng từ bậy a à.
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Vinhtq nói đúng đó, từ đó mà chuyển ra nguyên gốc thì...bậy lắm...cái tên mình chuyển cũng na ná thế phải đổi...
 

Hứa Nhất Thiên

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Mời các bạn tham khảo bài viết sau nhé !!
Для передачи вьетнамских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции. Наиболее подробная версия этих правил была разработана Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК), утверждена ГУГК СССР и издана в 1973 году.

Один подстрочный и четыре надстрочных знака, обозначающие тоны (. , ` , ´ , ̉ , ˜), при транскрипции кириллицей не передаются.

Ниже в таблице даётся северо-центральное произношение, через косую черту — варианты для северо-центрального и северного (ханойского) произношения. Через тильду даются варианты записи (нотации) одного звука.

Орфография Произношение Передача по-русски
a [aː]? a
ă [ɐ]? a: Bắc Cạn — Баккан
â [ɜ~ʌ]? а
ây [əɪ̯]? эй — в слоге tây: Tây Ninh — Тэйнинь
ей — в слоге plây: Plây Cu — Плейку
ай — в остальных слогах: Châu Mây — Тяумай
b [ɓ]? б
с [k]? к
ch [c~tɕ]? ть — перед ư: Chư Nam — Тьынам
т — перед остальными гласными (которые записываются как я, е, ё, и, ю): An Châu — Антяу, Chơ Bờ — Тёбо, Chiêc — Тьек, Chich — Тить
[c]? / [k]? ть — на конце слогов: Rạch Giá — Ратьзя
d [ɟ]? / []? з: Hải Dương — Хайзыонг
[d]? д — в названиях, происходящих не из вьетнамского языка: Da (стиенг «река») — Да, Dak (мнонг. «река, озеро») — Дак
đ [ɗ]? д
е [ɛ]? е — после согласной: Sông Be — Шонгбе
э — после гласной: En — Эн
ê [e]? е — после согласной и в сочетаниях iê и uyê: Yên Bái — Йенбай
э — после гласной: Huê — Хюэ
f [f]? ф
g [ɣ]? г — кроме как перед i
gi [zi]? зи — если отдельный слог: Gi Lang — Зиланг
[z]? зь — перед гласными ê и ư: Giưa — Зьыа, Giêm Hô — Зьемхо
з — перед остальными гласными (которые записываются как я, е, ё, ю): Gia Lai — Зялай, Giòng Riêng — Зёнгрьенг, Giep — Зеп
gh [ɣ]? г
h [h]? х
i [i]? После согласных; между согласными и гласными, кроме ê; в слогах qui, hui, khui, thui — и: Bi Đup — Бидуп, Na Nhiu — Наниу,
й — после гласных, кроме ê: Hôi An — Хойан
опускается — в сочетаниях типа g+i+X, где X любая гласная буква, кроме ê, ư: Giòng Riêng — Зёнгрьенг
iê [iə]? ье: Điện Biên Phủ — Дьенбьенфу
k [k]? к
kh [x]? кх: Khánh Hòa — Кханьхоа
l [l]? л
m [m]? м
n [n]? н
ng [ŋ]? нг: Quảng Nam — Куангнам
ngh [ŋ]? нг: Nghệ An — Нгеан
nh [ɲ]? нь (=н+е, ё, и, ю, я): Vinh — Винь
o [ɔ]? о — кроме как после ch, nh, gi
ô [o]? о — кроме как после ch, nh, gi
ơ [əː]? о кроме как после ch, nh, gi: Cần Thơ — Кантхо
p [p]? п (встречается в начале слога только в иноязычных словах): Đình Lap — Диньлап
ph [f]? ф: Phú Yên — Фуйен
q [k]? к: Qui Hâu — Куихау
r [z]? р: Rạch Giá — Ратьзя, Cam Ranh — Камрань
s [s]? ш: Sóc Trăng — Шокчанг, Sơn La — Шонла, Lạng Sơn — Лангшон
t [t]? т: Tân An — Танан
th [tʰ]? тх: Phan Thiết — Фантхьет
tr []? ч: Quảng Trị — Куангчи, Nha Trang — Нячанг
u [u]? ю — после ch, nh, gi, а также в сочетаниях uê, ui, uy, uyê, после h, kh, l, th, x: Huế — Хюэ, Nhu Quan — Нюкуан, Thui Phả — Тхюифа
у — в остальных случаях: Kon Tum — Контум, U Minh — Уминь
ui [Cʷi]? юи после h, kh, th: Thui Phả — Тхюифа
юй после ch, nh, gi, l, x: Xui Vang — Сюйванг
уи в слоге qui/quy: Quy — Куи
уй в остальных случаях Bui Chu — Буйтю
uy [Cʷi]? юи — после ch, nh, gi, l, x, в конце слога, оканчивающегося на согласную: Thanh Thuy — Тханьтхюи, Guiy Xuyen — Зюисюен
уи — в остальных случаях: Quỳnh Lưu — Куиньлыу
uyê юе — после ch, nh, gi, l, x: Xuyên — Сюен
уе — в остальных случаях: Thai Nguyên — Тхайнгуен; Nguyên — Нгуен
ư [ɨ]? ы: Hải Dương — Хайзыонг
v [v]? в: Việt Nâm — Вьетнам
x [s]? c: Đồng Xuân — Донгсуан, Long Xuyên — Лонгсюен
y [j]?
[i]? й — в начале слога, после гласных, кроме u: Yên Bái — Йенбай, Chợ Thây Yên — Тётхайен (стечение yy и iy передаётся одной буквой «й»)
и — после согласных и в сочетании uy: Mỹ Tho — Митхо, Lý — Ли.
не передаётся в сочетании uyê: XuyênСюен
йе — в начале слога, кроме сочетания uyê
 
Top