Văn Phạm

Giúp nhau tiếp cận ngữ liệu Nga

Cú Cách

Học cú cách Nga thông dụng
Chủ đề
2
Bài viết
150
Chủ đề
2
Bài viết
150

Trạng Từ

Học tính từ Nga thông dụng
Chủ đề
4
Bài viết
142
Chủ đề
4
Bài viết
142

Giới Từ

Học giới từ Nga thông dụng
Chủ đề
1
Bài viết
101
Chủ đề
1
Bài viết
101

Danh Từ

Học danh từ Nga thông dụng
Chủ đề
4
Bài viết
120
Chủ đề
4
Bài viết
120

Động Từ

Học động từ Nga thông dụng
Chủ đề
1
Bài viết
388
Chủ đề
1
Bài viết
388

Tính Từ

Học tính từ Nga thông dụng
Chủ đề
3
Bài viết
112
Chủ đề
3
Bài viết
112
Top