Bài viết я изучаю русский язык

lanh than

Thành viên thường
меня зовут Ланх. Мне 18 лет. Я студентка. Я учусь в институте иностранных языков Да Нанг на русском факультете. Я живу в городе Нха Чанг. У меня в городе есть русские туристы, поэтому я изучаю русский язык .Я хочу разговаривать с русскими здесь. Я изучаю русский язык 3 месяца. Я знаю, что русский язык очень трудно изучать ,но я буду старать. На уроке когда преподавательница обьяснять ,я всегда внимательно слушаю . Если я не поняла новые слова, я спросила, преподавательница обьяснила . Мои преподавательници ,которые работают на русском факультете, всегда помогают мне в учёбе, поэтому я очень люблю их. В школе я дожна говорить, слушать и писать по русский. После урока я часто провожу моё время учить новые слова и повторять старые уроки 1 час.Я часто написала новые слова и клеила их на стене.Этот метон помогает мне запомнить давно. Каждые новые слова я пишу 3 примеры ,поэтому я учу новые слова легко. В свободное времия я часто слушаю русский музыку и смотрю русский фильм поэтому я знаю русскую культуру и россию много. Иногда я и мои друзья разговариваем по русский дру другу.Я надеюсь, что через 4 года я буду говорить и писать по русский хорошо. я очень люблю русский язык много. MINH MOI HOC NEN VIET CON NHIEU SAI SOT MONG MOI NGUOI SUA DE GIUP BAI MINH HOAN THIEN HON :)
 
Chỉnh sửa cuối:

Hứa Nhất Thiên

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Bạn viết như thế này là khá tốt rồi chỉ sửa mỗi số chỗ như sau :
+ Ланх - Лань
+Я живу в городе Нха Чанг - Я приехала из города Нячанг (Я родилась в городе Нячанг )
+.. я буду старать. - Я буду стараться
+Я часто написала - Я часто пишу ....
+ запомнить давно - (быстро) и на долго запомнить
+ я учу новые слова легко - я лёгко учу новые слова
+Этот метон - Этот метод
+ по русский - По-русски
+ я очень люблю русский язык много. -Я сильно люблю русский язык .
 

lanh than

Thành viên thường
У меня в городе есть русские туристы, поэтому я изучаю русский язык .Я хочу разговаривать с русскими здесь
Мои преподавательници ,которые работают на русском факультете, всегда помогают мне в учёбе, поэтому я очень люблю их.
MOI NGUOI COI DUM E 2 CAU NAY NGU PHAP VA NGHIA ON CHUA ?:)
 

Hứa Nhất Thiên

Thành viên thân thiết
Наш Друг
.Я часто написала новые слова и клеила их на стене DAY LA 2 HANH DONG NOI TIEP NHAU VIET VA DAN LEN TUONG MINH DUNG THE HOAN THANH K DUOC HA BAN @Hứa Nhất Thiên
Bạn dùng từ часто thì đi kèm với nó chỉ có thể là động từ chưa hoàn thôi .Hành động của bạn lặp đi lặp lại nhiều lần và kéo dài cho tới hiện tại nên dùng động từ chưa hoàn .
Còn nếu bạn muốn nói là " Tôi viết xong từ mới và dán nó lên tường " .Hành động xảy ra một lần trong quá khứ rồi thôi thì bạn có thể dùng động từ hoàn .
 

magnolia flower

Thành viên thường
меня зовут Ланх. Мне 18 лет. Я студентка. Я учусь в институте иностранных языков Да Нанг на русском факультете. Я живу в городе Нха Чанг. У меня в городе есть русские туристы, поэтому я изучаю русский язык .Я хочу разговаривать с русскими здесь. Я изучаю русский язык 3 месяца. Я знаю, что русский язык очень трудно изучать ,но я буду старать. На уроке когда преподавательница обьяснять ,я всегда внимательно слушаю . Если я не поняла новые слова, я спросила, преподавательница обьяснила . Мои преподавательници ,которые работают на русском факультете, всегда помогают мне в учёбе, поэтому я очень люблю их. В школе я дожна говорить, слушать и писать по русский. После урока я часто провожу моё время учить новые слова и повторять старые уроки 1 час.Я часто написала новые слова и клеила их на стене.Этот метон помогает мне запомнить давно. Каждые новые слова я пишу 3 примеры ,поэтому я учу новые слова легко. В свободное времия я часто слушаю русский музыку и смотрю русский фильм поэтому я знаю русскую культуру и россию много. Иногда я и мои друзья разговариваем по русский дру другу.Я надеюсь, что через 4 года я буду говорить и писать по русский хорошо. я очень люблю русский язык много. MINH MOI HOC NEN VIET CON NHIEU SAI SOT MONG MOI NGUOI SUA DE GIUP BAI MINH HOAN THIEN HON :)
học 3 tháng mà viết dc vậy là tốt r ^^
 

star0n2ight

Thành viên thường
em sửa thế này đã ổn chưa ạ:
Меня зовут Лань. Мне 18 лет. Я студентка. Я учусь в институте иностранных языков Да Нанг на русском факультете. Я приехала из города Нячанг.
У меня в городе есть русские туристы, поэтому я изучаю русский язык. Я хочу разговаривать с русскими здесь. Я изучаю русский язык 3 месяца. Я знаю, что русский язык очень трудно изучать, но я буду стараться. На уроке когда преподавательница объясняет, я всегда внимательно слушаю. Если я не понял новые слова, я спросил, преподавательница объяснила. Мои преподавательници, которые работают на русском факультете, всегда помогают мне в учёбе, поэтому я очень люблю их. В школе я дожна говорить, слушать и писать по-русски. После урока я часто провожу моё время учить новые слова и повторять старые уроки час. Я часто пишу новые слова и клею их на стене. Этот метон помогает мне быстро и на долго запомнить. Каждые новые слова я пишу три примера, я лёгко учу новые слова. В свободное времия я часто слушаю русскую музыку и смотрю русский фильм поэтому я знаю русскую культуру и россию много. Иногда я и мои друзья разговариваем по-русски дру другу.
Я надеюсь, что через 4 года я буду говорить и писать по русский хорошо. Я сильно люблю русский язык.
 

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Có một vài chỗ bạn viết chưa đúng văn phong tiếng Nga, những chỗ này mình sẽ cho vào trong ngoặc đơn phương án đúng hơn.

Меня зовут Лань. Мне 18 лет. Я студентка. Я учусь в институте иностранных языков Да Нанг на русском факультете (Я учусь на факультете русского языка Данангского института иностранных языков). Я приехала из города Нячанг.
У меня (у нас) в городе есть русские туристы, поэтому я изучаю русский язык. Я хочу разговаривать с русскими здесь (в нашем городе). Я изучаю русский язык 3 месяца (уже третий месяц). Я знаю, что русский язык очень трудно изучать (что русский язык очень трудный для изучения), но я буду стараться. На уроке когда преподавательница объясняет, я всегда внимательно слушаю. Если я не понял (là con gái thì mọi hành động ở thì quá khứ phải có đuôi “a” nhé!) новые слова, я спросил, преподавательница объяснила (Если мне не понятны новые слова, я сразу спрашиваю, и преподавательница всегда доходчиво объясняет) . Мои преподавательници (преподавательницы), которые работают на русском факультете (на факультете русского языка) всегда помогают мне в учёбе, поэтому я очень люблю их. В школе (На занятиях) я дожна говорить, слушать и писать по-русски. После урока (уроков) я часто провожу моё время учить новые слова и повторять старые уроки час (я обычно выделяю один час на выучивание новых слов и повторение старых знаний). Я часто пишу новые слова и клею (вывешиваю) их на стене. Этот метон (метод) помогает мне быстро и на долго (надолго viết liền) (их) запомнить. Каждые новые слова я пишу три примера, я лёгко учу новые слова (По каждому новому слову я делаю три примера чтобы легче запомнить новые слова). В свободное времия (время) я часто (обычно) слушаю русскую музыку и смотрю русский фильм (фильмы на русском), поэтому я знаю русскую культуру и россию много (поэтому я много знаю про Россию и русскую культуру). Иногда я и мои друзья разговариваем (друг с другом) по-русски дру другу.
Я надеюсь, что через 4 года я буду говорить и писать по русский хорошо. Я сильно (очень) люблю русский язык.

Khi bạn muốn nói “tôi thường [làm cái gì đó]” thì phải dùng “обычно”, còn khi bạn muốn nói “tôi hay [thường xuyên]...” thì mới dùng “часто”.
 
Top