Tài liệu Động từ tiếng Nga và cách đi kèm - Глаголы по падежам

vietthanh.mta

Thành viên thường
vietthanh.mta đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Động từ tiếng Nga và cách đi kèm - Глаголы по падежам - Động từ tiếng Nga thường dùng và cách đi kèm - Глаголы по падежам

Sưu tầm các động từ tiếng Nga thường dùng đi kèm với cách chia.

Коллектор: Нгуен Хунь Мань- Мади-2013
Предложный падеж
To forget: забывать - забыть
забывать (о ком? о чѐм? где?) забыть (о ком? о чѐм? где?)
Когда он еѐ видит, он забывает обо
всѐм.

Он всѐ время забывал о том, что
нужно отсылать отчѐт шефу в конце
каждой недели.
Всю прошлую неделю я работал как
вол (id. -work like a dog) и
совершенно забыл об...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top