красная площадь

  1. vinhtq

    Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Địa lý Quảng trường Đỏ – Trái tim của nước Nga

    Bài khóa dành nói về trái tim của nước Nga – Quảng trường Đỏ. Красная площадь. ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЦЕНТР МОСКВЫ – ЭТО КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ ЕЕ НАЗЫВАЮТ КРАСНОЙ? В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ СОРВО КРАСНЫЙ ОЗНАЧАЛО КРАСИВЫЙ. Tất cả đều biết rằng trung tâm của Matxcơva là Quảng trường Đỏ...
Top