Bài học Звать hay Называться ?

Nguyễn Hương Nụ

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Bài trước là phân biệt hai động từ :
Звать hay Называть ?


 
Top