Du học Vietsovpetro tuyển sinh năm học 2015-2016

Tran Thanh 74

Thành viên thường
Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của LD Việt-Nga Vietsovpetro năm học 2015-2016
Cập nhật: 6/2/2015

 

Attachments

  • Tuyen Sinh mẫu đơn.docx
    60 KB · Đọc: 707
Chỉnh sửa cuối:

Tran Thanh 74

Thành viên thường
Thông báo tuyển sinh Vietsovpetro 2015-2016
4/22/2014


Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-01

LD VIỆT - NGA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIETSOVPETRO Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
ĐƠN XIN DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC

Ở LIÊN BANG NGA

Năm học: 20… - 20….


Kính gửi: ÔNG TỔNG GIÁM ĐỐC VIETSOVPETRO


Sau khi nghiên cứu và hiểu rõ nội dung thông báo tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở Liên bang Nga bằng chi phí của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) năm học 20… - 20… và Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro hiện hành, tôi làm đơn xin đăng ký dự tuyển đi học đại học ở nước ngoài như sau:


I. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên (Viết chữ in hoa):.......................................................................................................Nam/Nữ:......................................

Trình độ văn hóa(Nếu là sinh viên ghi rõ nơi học):...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............../.........../............................Dân tộc:.....................Tôn giáo:.........................................

Số CMND:.....................................................Ngày cấp:........../.............../................Nơi cấp:.....................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................................................................................................

Quê quán:...............................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú (Nếu có):.....................................................................................................................................................................

Họ và tên bố (Viết chữ in hoa):.....................................................................Năm sinh:............................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................................................................................................

Nơi làm việc:.....................................................................................................................................................................................................

Điện thoại NR:.............................Điện thoại CQ:.....................................ĐTDĐ:……………...........................................

Họ và tên mẹ (Viết chữ in hoa):........................................................................Năm sinh:......................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: NR:.............................................., CQ:.. ............................................., DĐ:………………........................................

Khi cần báo tin cho:..............................................................................................................................................................................


II. KẾT QỦA HỌC TẬP

2.1. Cấp trung học phổ thông


Năm học

Học lớp

Điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hoá học

Phân loại

học tập

Phân loại

Hạnh kiểm


2.2. Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia


Số TT

Tên môn học

Điểm thi

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại trường:..................................................................................................

Năm:.....................................................................................Tốt nghiệp loại: ...........................................................................

Các thành tích học tập khác (Giải quốc gia/quốc tế...):............................................................................


...............................................................................................................................................................................................................................

Nguyện vọng cá nhân được học ngành:…………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lới khai trên là đúng sự thật, nếu sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Nếu được tuyển chọn, tôi xin cam kết:


1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sinh viên được Vietsovpetro tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài;

2. Chấp hành đúng các quy định trong “Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro” và “Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài ” của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành.


............................., ngày....../...../20…. ...................., ngày...../....../20….

Ý kiến của gia đình Người dự tuyển

Chúng tôi là bố/mẹ (người bảo lãnh) của sinh viên:..............

Sau khi nghiên cứu kỹ thông báo tuyển sinh ĐH nước ngoài của Vietsovpetro năm học 20…- 20… mà con chúng tôi dự tuyển, xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong Cam kết bảo lãnh tài chính với Vietsovpetro và có trách nhiệm phối hợp với Vietsovpetro để trao đổi thông tin, khuyến khích, động viên con chúng tôi học tập đạt kết quả cao nhất.


.........................................................................................

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-02


Ảnh 4 x 6

kiểu ảnh chứng minh nhân dân (màu nền trắng)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH


Phần 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN


1.Họ và tên(Viết chữ in hoa):....................................................................................Nam/Nữ:....................

2.Ngày, tháng, năm sinh:............../................./.......................................................................................................

3.Quê quán:............................................................................................................................................................................

4. Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................................................................

5.Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú:........................................................................................................................................

6.Số CMND:..................................................Ngày cấp:........../.............../..............Nơi cấp:.........................................

7.Dân tộc:................................................Tôn giáo:.......................................................................................................................

8.Tốt nghiệp THPT năm:...............................Trường THPT:............................................................................

9. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:....................................Tại....................................................................

10.Ngày vào Đảng CS Việt Nam:......./.............../............... Tại:.......................................................................

Ngày chính thức:......./.............../...............

11.Tình trạng sức khỏe loại:.......... Chiều cao: 1m...................., Cân nặng: .............................kg,

Nhóm máu: ........................................... Bệnh mãn tính:...........................................................................................

12.Khi cần báo tin cho:................................................................................................................................................................

Điện thoại: NR:.......................................................,Điện thoại CQ:...........................................................................

Điện thoại DĐ : ..................................................... Địa chỉ E-mail:......................................................................

13.Quá trình học tập, công tác của bản thân (Từ khi đi học đến nay, công tác đoàn thể)

..........................................................................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................Phần 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH.


(Ghi rõ: Cha, mẹ, anh, chị, em ruột làm gì? ở đâu? cơ quan công tác?chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, đoàn thể. Thái độ chính trị).

14.Họ và tên bố:....................................................................................................Năm sinh:...................................................

- Quê quán:.............................................................................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay:................................................................................................................................................................

- Nơi công tác hiện nay:..........................................................................................................................................................

- Nghề nghiệp:...............................................................Trình độ học vấn: .................................................................

- Quá trình công tác (Kê khai rõ thời gian, chức vụ và nơi làm việc)


....................................................................................................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................................................................


- Thời gian công tác trong Vietsovpetro:.............................................................................................................


15.Họ và tên mẹ:................................................................................................Năm sinh:......................................................

- Quê quán:.............................................................................................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................................................................................

- Nơi công tác hiện nay:..........................................................................................................................................................

- Nghề nghiệp:...................................................Trình độ học vấn: ............................................................................

- Quá trình công tác (Kê khai rõ thời gian, chức vụ và nơi làm việc)


.............................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................


- Thời gian công tác trong Vietsovpetro:.............................................................................................................


16.Anh, chị, em ruột (Ghi rõ họ, tên năm sinh hiện làm gì? Nơi làm việc, nơi ở?)


.............................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................


17. Đã có anh/ chị/em ruột được Vietsovpetro/Tập đoàn tài trợ đi đào tạo ĐH ở nước ngoài: (Ghi rõ họ, tên, năm sinh, hiện làm gì? Nơi làm việc, nơi ở?)


...........................................................................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................


18. Có thân nhân hiện đang ở nước ngoài: (Ghi rõ họ, tên năm sinh, hiện làm gì? Nơi làm việc, nơi ở?)


.............................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................


Tôi cam đoan những lời khai tên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.................., ngày........./........./20….

Chứng nhận của chính quyền địa phương Người khai

(hoặc cơ quan bố/mẹ của sinh viên công tác) (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

...................................................................................................................


...................................................................................................................


............................., ngày......./......../20….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-03LD VIỆT - NGA

VIETSOVPETRO

CỘNGHOÀ XÃ HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVũng Tàu, ngày ........tháng.........năm ….HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

Số /HĐĐT-VSP

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ nhu cầu của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và khả năng học tập của bản thân.

Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông VŨ NAM CƯỜNG Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Đại diện cho: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Viết tắt là Vietsovpetro)

(Giấy ủy quyền số: 55/UQ-PL ngày 05/7/2013)

Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: (064) 3 839 871 Fax: (064) 3 839 857

Bên B: Ông/Bà ………………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày …. tháng ….. năm .……. ..tại…………………………………….…

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..…

Nghề nghiệp: ..…………………………………………………………………….

Số CMND/hộ chiếu …………………..ngày cấp ………………………..............

Cấp tại: …………………………………………………………………………....

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo (viết tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:


Điều 1: Đối tượng, thời hạn, giá trị Hợp đồng

1. Ông/Bà: ……………………………vàVietsovpetro ký kết Hợp đồng đào tạo theo chương trình tuyển chọn sinh viên đào tạo tại nước ngoài bằng chi phí củaVietsovpetro trước khi được xét tuyển dụng chính thức vào làm việc:

1.1. Ngành học:……………………………………………...

1.2. Thời hạn đào tạo: Bắt đầu từ tháng __ năm 20__ đến tháng __ năm 20__ .

1.3. Địa điểm: Trường đại học:…………………………, Liên bang Nga.

1.4. Tổng số chi phí cho toàn bộ khóa đào tạo (phụ lục số 1 đính kèm) là: ……….. USD (tại thời điểm ký kết hợp đồng) tương đương với: ………………… VNĐ (Bằng chữ:…………………………………………………………).

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên

2.1. Nghĩa vụ:

2.1.1. Hoàn thành tốt các môn học; nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ Nội quy học tập của Cơ sở đào tạo, các quy định của Vietsovpetro.

2.1.2. Giao nộp đúng hạn và đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Vietsovpetro và bản Cam kết bảo lãnh tài chính của cha mẹ/người đỡ đầu (phụ lục số 2 đính kèm)về việc thực hiện việc bồi hoàn theo quy định của Hợp đồng này.

2.1.3. Khi được tuyển dụng vào làm việc tại ông/bà……………phải làm việc nghĩa vụ cho Vietsovpetro tối thiểu là …….. (……..) năm kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

2.1.4. Chấp thuận làm việc theo sự phân công của Lãnh đạo Vietsovpetro.

2.1.5. Bồi hoàn toàn bộ các chi phí đào tạo mà Vietsovpetro đã tài trợ cho sinh viên (học phí, học bổng, chi phí đi lại, bảo hiểm…trên cơ sở các chứng từ thực chi của vietsovpetro) nếu để xảy ra một trong những vi phạm sau:

a. Khai man hồ sơ, lý lịch buộc phải về nước;

b. Không về nước theo đúng thời hạn quy định của Hợp đồng;

c. Không chấp hành sự phân công công tác của Vietsovpetro.

2.1.6. Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro (mã số VSP-000-CB-013).

2.2. Quyền lợi:

2.2.1. Được Vietsovpetro tài trợ chi phí đào tạo đại học ở nước ngoài cho sinh viên được tuyển chọn bao gồm các chi phí: Vé máy bay, tiền Viza, học phí, sinh hoạt phí, tiền nhà ở và tiền bảo hiểm (mức tối thiểu) theo quy định của cơ sở đào tạo và các chi phí liên quan bắt buộc của nước sở tại (Các chi phí được liệt kê trong phụ lục dự toán đào tạo đính kèm) trong đó:

+ Mức tài trợ học bổng là 650 USD/tháng (mức học bổng nếu có sự thay đổi thì thực hiện theo quy định của Pháp luật).

+ Hình thức trả học bổng đào tạo: Theo thời gian (tháng) và được trả trước 05 ngày đầu hàng tháng.

2.2.2. Phương tiện đi lại hàng ngày từ nơi ở đến nơi học tập hàng ngày: Được trả vào học bổng hàng tháng đã bao gồm.

2.2.3. Được cung cấp chỗ ở tại ký túc xá sinh viên trong thời gian học tập.

2.2.4. Được đảm bảo điều kiện cho sinh viên nắm vững các chương trình đào tạo theo chuyên ngành mà Vietsovpetro đã chọn.

2.2.5. Được về nước một lần thực tập sản xuất hoặc thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở của Vietsovpetro bằng chi phí của Vietsovpetro bao gồm: Vé máy bay đi và về (hạng Economy class), trường hợp sinh viên tự ứng tiền trước thì sẽ được thanh toán các khoản vé này trên cơ sở các chứng từ phù hợp theo quy định hiện hành của Vietsovpetro.

2.2.6. Được xét thưởng khi đạt thành tích học tập loại Xuất sắc, Giỏi và đạt các giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi sinh viên giỏi cấp thành phố, Cộng hòa tự trị, cấp Liên bang với mức cụ thể nhưng không quá một (01) tháng học bổng.

2.2.7. Các chế độ khác (nếu có): Được quy định trong Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro.


Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của Vietsovpetro

3.1. Nghĩa vụ:

3.1.1. Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học viên học tập đạt kết quả tốt theo quy định của Vietsovpetro.

3.1.2. Thanh toán đầy đủ các chế độ và quyền lợi cho sinh viên theo Hợp đồng.

3.1.3. Bảo hiểm: Vietsovpetro chịu trách nhiệm đóng y tế, bảo hiểm tai nạn cho sinh viên phù hợp với quy định của Trường đại học ở Liên bang Nga.

3.1.4. Tuyển dụng sinh viên vào làm việc tại Vietsovpetro sau khi đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng và nhu cầu của Vietsovpetro.

3.2. Quyền hạn:

3.2.1. Quản lý các sinh viên.

3.2.2. Kiến nghị với Cơ sở đào tạo sửa đổi nội dung chương trình đào tạo phù hợp yêu cầu mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong từng giai đoạn.

3.2.3. Có quyền chấm dứt Hợp đồng Đào tạo đối với sinh viên trong những trường hợp sau:

·Đối với những sinh viên học kém phải lưu ban, kể cả trường hợp kết quả học ngoại ngữ cuối khóa học không đạt điểm theo yêu cầu của cơ sở đào tạo, bị đuổi học vì bất cứ lý do nào Vietsovpetro sẽ thông báo cho gia đình, ra quyết định chấm dứt tài trợ và mua vé máy bay cho sinh viên về nước.

·Vi phạm các cam kết được quy định trong Hợp đồng này;

·Vi phạm pháp luật; bao gồm cả việc tham gia hoặc cổ súy/hưởng ứng các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, cá độ….dưới mọi hình thức.

·Không đủ sức khỏe học tập và làm việc theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

3.2.4. Vietsovpetro có quyền phân công nhiệm vụ cho sinh viên sau khi được tuyển dụng.

3.2.5. Các quyền hạn khác: Được quy định trong Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro.


Điều 4: Bồi thường chi phí đào tạo

4.1. Sinh viên phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo trong những trường hợp sau:

4.1.1. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong thời gian đang đào tạo;

4.1.2. Không thực hiện đầy đủ cam kết về thời hạn làm việc cho Vietsovpetro sau khi được tuyển dụng;

4.2. Các bồi thường khác (nếu có): Theo quy định của Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro và theo quy định của pháp luật.Điều 5. Trả và thu hồi chi phí bồi hoàn

Chậm nhất trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi chi phí đào tạo của Vietsovpetro, Sinh viên hoặc Người ký cam kết bảo lãnh tài chính cho sinh viên có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn.

Điều 6: Điều khoản thi hành

6.1. Các bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định trong hợp đồng này.

6.2. Những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì các bên được quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân Tp.Vũng tàu để giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3. Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản. Các bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản.

6.4. Khi hai bên ký kết Phụ lục Hợp đồng đào tạo thì nội dung của phụ lục Hợp đồng cũng có giá trị pháp lý như các nội dung của bản Hợp đồng này.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.


SINH VIÊN KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên) PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-03aPhụ lục số I của hợp đồng đào tạo số:……/HĐĐT-VSP


“Phê duyệt”

Phó tổng giám đốc nội chính

Ngày…..tháng …….năm………

DỰ TOÁN CHI PHÍ
CHO 01 SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA


(Đối với chuyên ngành có tổng thời gian đào tạo 5 năm)

Nội dung chi phí

Dự trù (USD)

Đơn vị tính

Số lượng

Thành tiền (USD)

Ghi chú

Tiền học phí và tiền ở

5,500

Năm

5

27,500


Học bổng - tiền ăn, đi lại

650

Tháng

60

39,000


Bảo hiểm y tế

150

Năm

5

750


Bảo hiểm tai nạn con người

250

Năm

5

1,250


Bảo hiểm PVI Care

295

Năm

5

1,475

Theo HĐBH của VSP và PVI Care

Vé máy bay cho các năm thứ nhất, thứ ba và năm cuối

1,000

Lần

4

4,000


Hỗ trợ các thủ tục nhập học SV: làm viza, mua áo rét, khám HIV, đưa SV nhập trường tại Nga,...)

525

Lần

1

525


Thưởng SV học giỏi

650

Lần

2

1,300

Tính bình quân

Hỗ trợ tiền tết

50

Lần

4

200


Cộng
76,000


Quản lý phí: 5%
3,800


Tổng chi phí
79,800


Họ và tên sinh viên Trưởng phòng Cán bộ

(Ký và ghi rõ họ, tên)Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-03aPhụ lục số I của hợp đồng đào tạo số:……/HĐĐT-VSP


“Phê duyệt”

Phó tổng giám đốc nội chính

Ngày…..tháng …….năm………

DỰ TOÁN CHI PHÍ
CHO 01 SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA


(Đối với chuyên ngành có tổng thời gian đào tạo 6 năm)

Nội dung chi phí

Dự trù (USD)

Đơn vị tính

Số lượng

Thành tiền (USD)

Ghi chú

Tiền học phí và tiền ở

5,500

Năm

6

33,000

SV học ngành địa chất

Học bổng - tiền ăn, đi lại

650

Tháng

72

46,800


Bảo hiểm y tế

150

Năm

6

900


Bảo hiểm tai nạn con người

250

Năm

6

1,500


Bảo hiểm PVI Care

295

Năm

6

1,770

Theo HĐBH của VSP và PVI Care

Vé máy bay cho các năm thứ nhất, thứ ba và năm cuối

1,000

Lần

4

4,000


Hỗ trợ các thủ tục nhập học SV: làm viza, mua áo rét, khám HIV, đưa SV nhập trường tại Nga,...)

525

Lần

1

525


Thưởng SV học giỏi

650

Lần

2

1,300

Tính bình quân

Hỗ trợ tiền tết

50

Lần

5

250


Cộng
90,045


Quản lý phí: 5%
4,500


Tổng chi phí
94,545


Họ và tên sinh viên Trưởng phòng Cán bộ

(Ký và ghi rõ họ, tên)
Mẫu số VSP-000-CB-013/SV-03b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCAM KẾT BẢO LÃNH TÀI CHÍNH

(Phụ lục số 2 của Hợp đồng đào tạo số: ………HĐĐT-VSP)


Một bên là Người bảo lãnh cho sinh viên:........................................

Ông (Viết chữ in hoa):............................................................là:........................của sinh viên:.........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............../.............../.........................Dân tộc:.....................Tôn giáo:...................................

Số CMND:..............................................Ngày cấp:........../.............../........................Nơi cấp:...............................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................................................................................

Nơi làm việc:.................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................................................................................

Điện thoại: NR:...........................................,CQ:....................................,DĐ:..............................................................................

(Viết chữ in hoa):.............................................................là:........................của sinh viên .............................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............../................/........................Dân tộc:.....................Tôn giáo:....................................

Số CMND:.............................................Ngày cấp:........../.............../.........................Nơi cấp:.................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................................................................................

Nơi làm việc:..................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................................................................................

Điện thoại: NR:...........................................,CQ:....................................,DĐ:...............................................................................

Là người ký Cam kết bảo lãnh tài chính choSV:......................................;Sinh ngày...... /........./….....; Số CMND:..................................................Ngày cấp:........../.............../..................Nơi cấp:................................................. được Vietsovpetro tuyển chọn đi đào tạo tại trường đại học: ..................................................

..................................................;Thời gian học: từ tháng .năm........... đến tháng.........năm......................Tổng chi phí cho toàn bộ khóa đào tạo:......................................................................................................USD tương đương với:.....................................................................................đồng VN (tại thời điểm cam kết).


Một bên là Liên doanh Việt-NgaVietsovpetro (Vietsovpetro):

Ông:. Vũ Nam Cường.

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

là đại diện cho Vietsovpetro, có trụ sở tại số 105, Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Cùng cam kết thực hiện các điều khoản dưới đây:


1. Vietssovpetro tài trợ chi phí đào tạo đại học ở nước ngoài cho sinh viên:…………… được tuyển chọn bao gồm các chi phí: Vé máy bay, tiền Viza, học phí, sinh hoạt phí, tiền nhà ở và tiền bảo hiểm (mức tối thiểu) theo quy định của cơ sở đào tạo và các chi phí liên quan bắt buộc của nước sở tại.

2. Gia đình (bố, mẹ hoặc người bảo lãnh) sinh viên……….. cam kết chấp hành đúng Quy chế về tuyển chọn, quản lý và sử dụng sinh viên đào tạo đại học ở nước ngoài bằng chi phí của Vietsovpetro hiện hành. Trường hợp sinh viên……vi phạm các điều cam kết trong Hợp đồng đào tạo, thì gia đình phải chịu trách nhiệm bồi hoàn các chi phí đào tạo cho Vietsovpetro. Gia đình cam kết sẽ thanh toán một lần toàn bộ số tiền phải bồi hoàn trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi chi phí đào tạo của Vietsovpetro (trừ khi có thỏa thuận khác được hai bên cùng chấp nhận). Số tiền bồi hoàn sẽ được tính bằng tiền đồng Việt Nam, trên cơ sở quy đổi số tiền mà Vietsovpetro đã chi bằng ngoại tệ để đào tạo sinh viên theo tỷ giá được ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm bồi hoàn.

3. Trong trường hợp gia đình không thực hiện quyết định thu hồi chi phí nói trên, cũng như các cam kết đã được thỏa thuận, Vietsovpetro có quyền khởi kiện gia đình và sinh viên ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cam kết bảo lãnh tài chính này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tất cả các cam kết đã thỏa thuận được thực hiện xong và được làm thành 02 bản (hai bản) có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.


…………….., ngày…..... tháng ......... năm 20...........


Bố của sinh viên Mẹ của sinh viên/người bảo lãnh

(Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên)Đại diện của Vietsovpetro

(Ký tên, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Em chào anh! Diễn đàn rất cảm ơn thông tin học bổng của anh. Anh có thể giúp diễn đàn giải quyết các thắc mắc của các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký học bổng này được không ạ?
Cho em hỏi thêm, trong thông báo về học bổng có hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển. Bộ hồ sơ này chỉ yêu cầu bản tiếng Việt, có nghĩa là sau khi trúng vóng sơ tuyển thì các ứng viên mới tiếp tục làm hồ sơ bằng tiếng Nga, đúng ko ạ?
 

Tran Thanh 74

Thành viên thường
Em chào anh! Diễn đàn rất cảm ơn thông tin học bổng của anh. Anh có thể giúp diễn đàn giải quyết các thắc mắc của các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký học bổng này được không ạ?
Cho em hỏi thêm, trong thông báo về học bổng có hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển. Bộ hồ sơ này chỉ yêu cầu bản tiếng Việt, có nghĩa là sau khi trúng vóng sơ tuyển thì các ứng viên mới tiếp tục làm hồ sơ bằng tiếng Nga, đúng ko ạ?
Chào Nhung! Nếu có thắc mắc gì em và các bạn nhắn tin, anh sẽ giúp. Nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào phía Vietsovpetro.
Hồ sơ học bổng này chỉ yêu cầu điền tiếng Việt, Liên doanh sẽ nhận sơ tuyển, tuyển lựa, những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ có một buổi phỏng vấn, sau đó phía Vietsov sẽ làm hồ sơ tiếng Nga với trường giúp sinh viên.
 

whitewings2008

Thành viên thường
Em chào anh ạ! Cám ơn thông tin tuyển sinh mà anh đã đăng ạ! Nhưng em muốn biết là phía bên mình đã quyết định sẽ cho sinh viên học ở trường nào chưa ạ?
 

Tran Thanh 74

Thành viên thường
Em chào anh ạ! Cám ơn thông tin tuyển sinh mà anh đã đăng ạ! Nhưng em muốn biết là phía bên mình đã quyết định sẽ cho sinh viên học ở trường nào chưa ạ?
Việc chọn trường học cho sinh viên sẽ dựa vào kết quả của hội đồng tuyển sinh sau khi tổng hợp tất cả hồ sơ, thường sẽ có các trường ở Mastx cơva, Ufa và Vladivostoc.
 
Top