Sưu tầm Truyện cười về danh từ, tính từ và động từ, trạng từ tiếng Nga

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Прочитайте грамматическую сказку :13.jpg:


В грамматическом доме живут 2 семьи. Первая семья: муж – существительное, жена – прилагательное. У жены очень хороший характер, она всегда слушает своего мужа, всегда знает, какой у него род, число, падеж. Она всегда старается быть такой же, как он, всегда изменяется вместе с ним.

Вторая семья: муж – глагол, жена – наречие. У жены твёрдый характер – она никогда не изменяется, но всегда рядом.

Помните об этом ! :77.jpg:

---------------
Dịch tóm lược:

Trong căn nhà ngữ pháp có 2 gia đình đang sinh sống. Gia đình đầu tiên với chồng là "danh từ" và vợ là "tính từ". Chị vợ có bản tính rất tốt, chị ấy luôn lắng nghe chồng mình, luôn luôn hiểu anh ấy thuộc giống gì, số gì, cách gì. Chị ấy luôn cố gắng làm sao để thay đổi cùng với chồng.

Gia đình thứ hai có chồng là "động từ" và vợ là "trạng từ". Chị này có tính khá "cứng". Chị ấy không bao giờ thay đổi thay, nhưng luôn gần gữi chồng.

Hãy ghi nhớ về hai gia đình này, bạn nhé :77.jpg:
 
Top