Phim hoạt họa TK21

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
Sưu tập phim hoạt họa của các hãng nhỏ Nga và Đông Âu thế kỉ XXI.
 

Cynir

Vania 3N
Модератор
Сотрудник
MƯA
Дождь
Rain

Phim phỏng theo một ngụ ngôn Trung Hoa, khuyên người đời phải suy xét kĩ trước khi làm việc gì hảo tâm. Đôi khi lòng nhơn để không đúng chỗ cũng gây khốc hại.


1
00:00:13,208 --> 00:00:18,208
Valday Films

1
00:00:25,151 --> 00:00:27,451
Absolyutfilm

1
00:00:27,752 --> 00:00:29,852
Với sự tán trợ tài chính của
Bộ Văn hóa Liên bang Nga

1
00:00:32,000 --> 00:00:54,000
- Duy Kiền dịch -

1
00:00:56,220 --> 00:01:02,280
<b>MƯA</b>
Theo dân thoại Trung Hoa

1
00:01:08,020 --> 00:01:11,440
<i>Xưa ở Trung Hoa có đại hạn
khiến mùa màng thất bát.</i>

1
00:01:11,620 --> 00:01:15,460
<i>Dân chúng lầm than
chỉ biết trông vời hoàng đế.</i>

1
00:02:07,000 --> 00:02:09,000
Trẫm biết cứu dân sao đây ?

1
00:02:17,000 --> 00:02:20,000
Xin lấy nước ngự khố ra phát chẩn !

1
00:02:37,000 --> 00:02:40,000
Mau rút nước khỏi thùng, giấu đi !

1
00:03:00,000 --> 00:03:02,000
Đánh dấu mau chứ !

1
00:03:16,000 --> 00:03:19,000
Ta chưa cho phép,
sao mi tùy tiện thế ?

1
00:03:22,000 --> 00:03:24,000
Quay lại mau !

1
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
Nước đâu, sao chưa thấy ?

1
00:05:14,000 --> 00:05:17,000
Chúng tôi đợi mãi chưa thấy nước.

1
00:05:24,000 --> 00:05:26,000
Nghịch tặc, nước đâu rồi ?

1
00:05:27,000 --> 00:05:28,000
Tội mày đáng chém.

1
00:05:29,000 --> 00:05:30,000
Xử nó ạ !

1
00:05:32,000 --> 00:05:34,000
Gô cổ nó lại !

1
00:05:40,000 --> 00:05:48,000
Vạn tuế gia, xin phát lệnh
xử giảo tên phản nghịch !

1
00:08:33,000 --> 00:08:37,000
Hạ thần thấy lão kia
đầu trần dầm mưa mà thương.

1
00:09:13,000 --> 00:09:15,000
Cơ vận đến rồi.

1
00:09:34,000 --> 00:09:38,000
Thiên tử ủy thác ông phát nón,

1
00:09:39,000 --> 00:09:42,000
để dân chúng có cái che mưa.

1
00:10:04,000 --> 00:10:06,000
Các tướng lại đây !

1
00:10:07,000 --> 00:10:09,000
Hoàng thượng có việc sai bảo.

1
00:10:13,000 --> 00:10:15,000
Hễ ai không nón,

1
00:10:16,000 --> 00:10:18,000
hãy đem chỗ này phát cho !

1
00:10:25,000 --> 00:10:26,000
Quân bay đâu ?

1
00:10:27,000 --> 00:10:31,000
Hãy đem chỗ này
phát cho kẻ không nón !

1
00:11:37,000 --> 00:11:38,000
Sao thế này ?

1
00:11:39,000 --> 00:11:40,000
Phải xử !

1
00:13:05,000 --> 00:13:07,000
ANH HÙNG

1
00:13:13,000 --> 00:13:15,000
Dân có an định,

1
00:13:16,000 --> 00:13:19,000
quốc mới thái hòa.

1
00:13:39,000 --> 00:13:41,000
VŨ - ĐẠI MỄ

1
00:13:42,000 --> 00:14:05,995
<b>HẾT</b>
© Vergilarchivum 2020[/url]
 
Top