Bài học Ну что вы, с кем этого не бывает

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Ну что вы (ты), с кем этого не бывает - Đâu thế được, ai mà chẳng phải gặp chuyện đó (này...)/ Lại mày nữa, chuyện này ai mà tránh được...
Đây là cách nói thể hiện hiểu và thông cảm cho đối tác. Trong những tình huống tương tự còn có thể nói Ну что вы, с кем такого не случается (происходит) - Đâu thế được, ai cũng có thể gặp phải chuyện đó thôi.
Ví dụ 1:
-Извините меня, прошу вас.
-Xin anh hãy tha lỗi cho tôi.
-Ну что вы, с кем этого не бывает.
-Anh nói gì vậy, ai mà chẳng phải gặp chuyện đó.
Ví dụ 2:
-Прошу прошения, что позволил себе вчера резкость в споре с вами.
-Xin lỗi, tối qua trong khi cãi nhau tôi đã nặng lời với anh.
-Ну что вы, с кем этого не бывает.
-Không sao đâu, ai mà chẳng gặp những tình huống đó.
 
Top