Sưu tầm Nói về Tổ quốc

Хлеб Хлеб Чанг

Thành viên thân thiết
Наш Друг
  1. Не спрашивай, что наша родина сделала для нас, — спроси, что мы сделали для своей родины.Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay!
  2. Патриоты всегда говорят о готовности умереть за отечество, и никогда — о готовности убивать за отечество.Người yêu nước luôn nói sẵn sàng chết vì Tổ quốc, và không bao giờ nói sẵn sàng giết chết vì Tổ quốc
  3. Рану, нанесенную родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца. Nỗi đau mà đất nuớc gánh chịu được cảm nhận tận sâu trong trái tim mỗi người.
  4. Патриот — это человек, служащий родине, а родина — это прежде всего народ. Những nhà ái quốc – là những người phụng sự cho đất nước , mà nước ở đây – trước hết là dân
  5. «Только свободный гражданин имеет отечество; раб, крепостной, подданный деспота имеют лишь родину» Chỉ có công dân tự do mới có Tổ quốc; nô lệ, nông nô, tay sai, bạo chúa – tất cả họ chỉ có quê hương!
  6. Позорить свое отечество — значит предавать его. Sỉ nhục Tổ quốc – là phản quốc!
 

xuan thanh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
я горжусь тем, что я родился во Вьетнаме, где родились великие герои
 
Top