Bài học КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг


КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!
Thật tình cờ!
Đây là cách biểu cảm khi gặp bất ngờ, ngoài ra người ta cũng thường nói:
Кого я вижу! (tôi nhìn thấy ai thế này)
какая приятная встреча! (Cuộc gặp tốt đẹp làm sao)
Никак это вы! (Có thật là anh/ chị không?)
Вот так встреча! (Thật là tình cờ)
Δ Ví dụ 1:
— Елена Павловна! какая неожиданность! Здравствуйте!
Elena Pavlovna! Thật không ngờ! Xin chào!
— Здравствуйте, Таня. Вот не ожидала встретить тебя здесь. Ну как жизнь?
Xin chào, Tania. Thật không ngờ lại gặp chị ở đây. Dạo này thế nào?
Δ Ví dụ 2:
— Кого я вижу? Максим! Ты ли это?
Tôi gặp ai thế này? Macxin! Là anh sao?
— О, Миша! Привет!
Ồ, Misa! Xin chào!​
 
Top