Bài học КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Anh Anh

Thành viên thân thiết
Наш Друг
13-jpg.227


КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!
Thật tình cờ!
Đây là cách biểu cảm khi gặp bất ngờ, ngoài ra người ta cũng thường nói:
Кого я вижу! (tôi nhìn thấy ai thế này)
какая приятная встреча! (Cuộc gặp tốt đẹp làm sao)
Никак это вы! (Có thật là anh/ chị không?)
Вот так встреча! (Thật là tình cờ)
Δ Ví dụ 1:
— Елена Павловна! какая неожиданность! Здравствуйте!
Elena Pavlovna! Thật không ngờ! Xin chào!
— Здравствуйте, Таня. Вот не ожидала встретить тебя здесь. Ну как жизнь?
Xin chào, Tania. Thật không ngờ lại gặp chị ở đây. Dạo này thế nào?
Δ Ví dụ 2:
— Кого я вижу? Максим! Ты ли это?
Tôi gặp ai thế này? Macxin! Là anh sao?
— О, Миша! Привет!
Ồ, Misa! Xin chào!​
 
Top