Bài học Học tập - Учеба

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Tình cờ e lục tủ sách lại được tài liệu cô phát trước lúc lên đường, chia sẻ với cả nhà vậy :D
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Vinh oi em co ban mem ko? cho chi xin voi hihi
Rất tiếc là em không có chị ơi, hồi dự bị ở Việt Nam cô phát e xem chứ cũng k có ý định sưu tầm nên không xin. GIờ thì e đã ở bên Nga rồi :(
 

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Как общаться на занятиях

May I come in? - Можно войти?
Sorry for being late. - Извините за опоздание.
May I join the class / group? - Можно мне присоединиться к классу / группе?

May I open / close the window? - Можно мне открыть / закрыть окно?
May I go out, please? - Можно выйти?
What do we have to do now? - Что мы должны сейчас делать?
Do we have to hand in this exercise? - Нам надо сдавать это упражнение?
Do we have to write this down? - Это надо записать?
I don't understand. Could you repeat that, please? - Я не понимаю. Вы не могли бы повторить?
Can you explain it once more, please? - Объясните еще раз, пожалуйста.
I'm ready. Shall I begin? - Я готов. Можно начать?
What does "..." mean in Russian? - Что слово "..." означает по-русски?
How do you say "..." in English? - Как сказать "..." по-английски?
How do you spell that word? - Как это слово пишется?
How is this word pronounced? - Как произносится это слово?
Could you help me, please? - Вы могли бы мне помочь, пожалуйста.
I don't have a .... Can I borrow one? - У меня нет ... . Можно мне одолжить?
What page are we on? - На какой мы сейчас странице?
I was absent on the last lesson. - Я отсутствовал на последнем уроке.
I could not do my homework because.... - Я не смог сделать домашнюю работу, потому что...


 
Top