Tài liệu Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Lê Huỳnh Đức đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Гуманитарные науки - các ngành khoa học nhân văn - Giáo trình luyện đọc sách tiếng nga chuyên ngành dành cho khối ngành nhân văn

Основу пособия составляют неадаптированные и частично адаптированные тексты по психологии, социологии, истории, географии, культурологии и другим специальностям. Пособие предназначено для выработки навыков анализа научных текстов, совершенствования владения языком специальности в устной и письменной форме. Для иностранных учащихся гуманитарных специальностей, имеющих подготовку на уровне ТРКИ-1. View attachment 3717

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Nên có nhiều tài liệu thế này cho bạn đọc tham khảo sếp ạ!
 
Top