Tài liệu Глаголы движения -без ошибок - Г. Л. Скворцова

vietthanh.mta

Thành viên thường
vietthanh.mta đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Глаголы движения -без ошибок - Sách học về động từ chuyền động tiếng Nga cơ bản

Предисловие

Настоящее пособие цредлагается иностранным учащимся с базовым уровнем владения русским языком.

Цель пособия — ввести в активную речь учащихся глаголы движения, предупредив типичные ошибки на смешение определённых значений этих глаголов.

В пособии четыре главы: глава первая «Глаголы движения без приставок»; глава вторая «Глаголы движения с приставкой по-»; глава третья «Глаголы движения с приставками»; глава четвёртая «Употребление глаголов движения в переносном...

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top