Tài liệu Động từ tiếng Nga thường dùng trong giao tiếp

vietthanh.mta

Thành viên thường
vietthanh.mta đã đóng góp một tài nguyên vào thư viện:

Động từ tiếng Nga thường dùng trong giao tiếp - Động từ tiếng Nga thường dùng trong giao tiếp trình độ căn bản và trung bình

И.И. Гадалина
ГЛАГОЛЫ
В РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И БАЗОВЫЙ УРОВНИ

-Учебное пособие для студентов-иностранцев-
ISBN 978-5-209-02805-5

СОДЕРЖАНИЕ
Раз дел I . ГЛАГОЛЫ ЭЛЕМЕНТАРНОГО УРОВНЯ
Краткий список глаголов элементарного уровня (100 глаголов)
с переводом на английский, французский, испанский языки………… 9
Алфавитный указатель глаголов элементарного уровня ……………… 14
Блоки форм глаголов и употребление их в микротекстах…………….. 15...​

Nhấn vào đây để xem và tải tài nguyên...
 
Top