Bài học Động từ theo sau là Cách 2

vinhtq

Quản lý chung
Помощник
Глаголы, после которых употребляется ролительный падеж.
 
Top