Bài dịch Dịch văn bản mảng Văn phong khoa học

Tran Lien

Thành viên thường
В общественных явлениях марксистская наука различает базис и надстройку, т.е. экономический строй общества на данном этапе его развития, а также идеологические отношения, учреждения, взгляды и идеи людей.
Наиболее популярным было причисление языка к "идеологии" - к области надстроек и отождествление языка с культурой. А это влекло за собой ряд неверных выводов.
-------
Переводите на вьетнамский, пожалуйста! Большое спасибо!
 

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Переводите на вьетнамский, пожалуйста! Большое спасибо!

Tôi không rành lắm về chính trị kinh tề học, nên chỉ tạm dịch:
В общественных явлениях марксистская наука различает базис и надстройку, т.е. экономический строй общества на данном этапе его развития, а также идеологические отношения, учреждения, взгляды и идеи людей.
Наиболее популярным было причисление языка к "идеологии" - к области надстроек и отождествление языка с культурой. А это влекло за собой ряд неверных выводов.
Khoa học Mác-xít phân biệt cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong các hiện tượng xã hội, tức là thể chế kinh tế của xã hội trong giai đoạn phát triển đó với các mối tương quan, tổ chức, quan điểm và ý tưởng của con người về ý thức hệ.
Việc coi ngôn ngữ thuộc về "hệ tư tưởng" là phổ biến nhất - đó là đặt ngôn ngữ ngang hàng với văn hóa trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng. Điều này kéo theo một loạt các kết luận không đúng.
 

Hồng Nhung

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
В общественных явлениях марксистская наука различает базис и надстройку, т.е. экономический строй общества на данном этапе его развития, а также идеологические отношения, учреждения, взгляды и идеи людей.
Наиболее популярным было причисление языка к "идеологии" - к области надстроек и отождествление языка с культурой. А это влекло за собой ряд неверных выводов.
-------
Переводите на вьетнамский, пожалуйста! Большое спасибо!
Trong các hiện tượng xã hội khoa học Mác-xít phân biệt giữa các cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, tức là cơ cấu kinh tế của xã hội trong giai đoạn phát triển của nó, cũng như các mối quan hệ, các cơ quan, quan điểm và ý tưởng của con người về ý thức hệ.
Đưa ngôn ngữ vào ý thức hệ, tức vào hệ thống kiến thức thượng tầng và đồng hoá ngôn ngữ và văn hoà đã từng phổ biến nhất. Và điều này kéo theo một loạt các kết luật không chính xác.
 
Top