Hỏi Cấu trúc Должен

Lê công tuấn

Thành viên thường
Мой сказал сесре : " ты должна посмотреть этот фильм"
Chuyển sang câu gián tiếp
 
Top