Ngành học 10.03.01 Bảo mật thông tin Информационная безопасность

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Mã ngành: 10.03.01; hệ đào tạo: Cử nhân

Các trường có sinh viên Việt Nam:


1. Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) - Irkutsk National Research Technical University - http://www.istu.edu/eng/
2. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) - http://www.utmn.ru/en/
3. Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) - Southwest State University http://eng.swsu.ru/
4. Уральский федеральный университет (УрФУ) - http://www.urfu.ru
5. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ) - Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI - http://www.kai.ru/en
6. Донской государственный технический университет (ДГТУ) - Don State Technical University - http://www.donstu.ru/en
7. Башкирский государственный университет (БашГУ) - Bashkir State University - http://www.bashedu.ru/en
8. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) - Novosibirsk State University of Economics and Management - http://nsuem.ru
9. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева - Samara National Research University - http://www.ssau.ru/english/
10. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) - Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics - http://tusur.ru/en/
11. Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) - Ural State University of Railway Transport - http://www.usurt.ru/en
12. Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Ufa State Aviation Technical University (USATU) http://www.ugatu.su
13. Южный федеральный университет (ЮФУ)- Southern Federal University (SFedU) - http://sfedu.ru/international/
14. Национальный исследовательский университет «МЭИ» (МЭИ) - https://mpei.ru/lang/more/vnm/Pages/default.aspx - Moscow Power Engineering Institute (MPEI)
15. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) - National Research Nuclear University MEPhI - http://eng.mephi.ru
16. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) - Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (SPbSUITD) - http://www.sutd.ru
17. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) - Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University) - http://en.ifmo.ru
Thông tin về ngành

Nghề nghiệp tương lai

Lập trình ERP (Enterprise Resource Planning)
Chuyên gia IT |
Quản trị cơ sở dữ liệu
Kĩ sư bảo vệ thông tin
Lập trình viên
Khai thác cơ sở dữ liệu
Chuyên gia bảo vệ thông tin các cơ quan pháp luật
Chuyên gia về bảo vệ công nghệ thông tin
Chuyên gia bảo vệ máy và phần mềm thông tin

Những môn học chính

Phần cứng máy tính
Các phương pháp mã hóa (mật mã) bảo vệ thông tin
Bảo đảm pháp lý và tổ chức của an toàn thông
Những nguyên lý (nền tảng/cơ sở) của an toàn thông tin
Phương pháp phần cứng và phần mềm bảo vệ thông tin
Mạng và hệ thống truyền thông tin
Công nghệ bảo vệ thông tin
Công nghệ và các phương pháp lập trình
Quản lý an toàn thông tin
Ngôn ngữ lập trình

Được dạy điều gì?

Tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu thông tin của các tổ chức và doanh nghiệp để tiếp nhận hình thức bảo đảm an toàn thông tin
Tìm kiếm lỗ hổng thông tin tiềm tàng, đề xuất cho các bí mật nhà nước, quốc phòng, công vụ và kinh doan thương mại
Đánh giá tính thiết yếu, triển vọng và ý nghĩa (giá trị) kế hoạch
Tham gia và chuẩn vị các phương pháp/ công cụ mới của kiểm tra quá trình tự động hóa, bản mẫu và hệ thống bảo vệ thông tin
Chuẩn bị và trình bày tài liệu kĩ thuật thi dự án và thực hiện tương ứng với tiêu chuẩn
Chuẩn bị đề án về hoàn thiện và tăng cường hiệu suất của các biện pháp an tianf thông tin
Sắp xếp nội quy, thể lệ, quy chế và những tài liệu quy định, tổ chức khác đối với quản lý an toàn thông tin
Lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau C, C#, JAVA, Perl, PHP, JSP, EJB, J2EE...
Sắp xếp, định hướng và điểu khiển các công cụ phần cứng và phần mềm bảo vệ thông tin
Quản lý phân hệ đối tượng an toàn thông tin
Kiểm soát hiệu năng làm việc và hiệu quả của phần cứng – phần mềm, phương tiện mã hóa và kĩ thuật bảo vệ thông tin
Nghiên cứu và tổng hợp kinh nghiệm làm việc của các cơ quan khác trong lĩnh vực bảo vệ thông tin
Tổ chức lao động tập thể với sự kiểm tra các yêu cầu bảo vệc thông tin
Bảo đảm tính pháp lý trong bảo vệ thông tin
Kiểm tra đối tượng bảo vệ, tiến hành nhận xét chúng
Tái sắp xếp các kết luận về bản thiết kế, xây dựng công trình các chuẩn bị khác vể các vấn đề bảo đảm an toàn thông tin
Sử dụng thành thạo 1 trong số những ngôn ngữ quốc tế
[TBODY] [/TBODY]
 
Top