Ngành học 01.05.01 Toán học và Cơ học cơ bản - Фундаментальные математика и механика

Lê Huỳnh Đức

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Фундаментальные математика и механика - Toán học và Cơ học cơ bản
Mã ngành 01.05.01 Hệ Chuyên gia
Nghề nghiệp tương lai

Điện đài viên
Kỹ sư hệ thống điện tử
Kỹ sư thiết lập hệ thống điện tử
Kỹ sư truyền tin điện tử
Kỹ sư hệ thống điện tử hàng không và tổ hợp
Chuyên gia cấu trúc ăng ten
Chuyên gia về hệ thống sonar và tổ hợp phức
Lắp đặt hệ thống truyền tin điện tử
chuyên gia hệ thống radar
chuyên các hệ thống vô tuyến định vị
chuyên gia hệ thống vô tuyến
chuyên gia chiến tranh điện tử
chuyên gia hệ thống điện tử

Những môn học chính

kỹ thuật và Đồ họa máy tính
Công nghệ thông tin
Đo lường và đài phát thanh
Cơ sở lý thuyết về hệ thống và tổ hợp tác chiến điện tử
Thiết bị Radio và thành phần radio
Mạch Radio và tín hiệu
Thiết bị siêu cao tần và anten
Quá trình đồng bộ dữ liệu
Điện động lực học và sóng radio
Các phương tiện biến đổi điện tử của công nghệ radio

Được dạy điều gì?

• Phát triển sơ đồ cấu trúc và chức năng của hệ thống điện tử và phức hợp, cũng như sơ đồ của thiết bị với việc sử dụng computer-aided design, tính toán thực hiện và quyết định nghiên cứu thiết kế khả thi
• Thiết kế của thiết kế điện tử
• Lựa chọn các giải pháp thiết kế tối ưu ở tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế của kỹ thuật để sản xuất sản phẩm
• Sản xuất tài liệu kỹ thuật, trong đó có hướng dẫn vận hành, các chương trình thử nghiệm và điều kiện kỹ thuật
• Tham gia trong việc thiết lập, thử nghiệm và vận hành thử các thiết bị điện tử và hệ thống nguyên mẫu
• Để phân tích tình trạng của các vấn đề khoa học kỹ thuật trên cơ sở lựa chọn và nghiên cứu các nguồn tài liệu và bằng sáng chế
• Phối hợp điều kiện kỹ thuật và các công việc dự kiến hệ thống điện tử
• Tính toán các thông số cơ bản về chất lượng của các hệ thống điện tử
• Phát triển điều khoản tham chiếu, các điều khoản và điều kiện cho việc thiết kế hệ thống con và các thiết bị cá nhân
• Tham gia vào việc xây dựng các mô hình toán học của các đối tượng và các quá trình tiêu biểu
• tối ưu hóa hệ thống điện tử và các hệ thống sử dụng thống kê, và các phương pháp khác Variational
• đối tượng mô hình và quy trình để phân tích và tối ưu hóa các thông số của nó
• Thực hiện một chương trình nghiên cứu thí điểm
• Chuẩn bị đánh giá và báo cáo về kết quả nghiên cứu
• Tổ chức công việc của nhân viên và nhận được các giải pháp thực hiện
• Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển công việc
• Tìm kiếm các giải pháp tốt nhất để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, chi phí, thời hạn, sức khỏe môi trường và an toàn
• Tham gia vào việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật, phần mềm máy tính và hướng dẫn sản xuất các thiết bị điện tử
• Xây dựng và thực hiện quá trình cài đặt, kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm
• Thực hiện hỗ trợ tác giả của các thiết bị và hệ thống phát triển ở giai đoạn thiết kế và sản xuất các nguyên mẫu của họ
• Tham gia vào các công việc chuẩn bị công nghệ sản xuất
• Tham gia vào sửa chữa và điều chỉnh các thiết bị điện tử
• Tham gia vào các hoạt động và bảo trì hệ thống điện tử và phức
[TBODY] [/TBODY]
 
Top